Home / Tin tức / Sô 4 – 1994

Sô 4 – 1994

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 4/1994

 1. Chào mừng Hội nghị thổ nhưỡng quốc tế lần thứ 15 Acapulco -Mexico – tháng 7/1974

Welcome to the 15th World congress of soil science, Acapulco, Mexico, July 1994

Trần Khải, Trần Kông Tấu (trang 3)

 

 1. Phân loại đất phèn Đồng bằng sông cửu Long theo hệ thống chú dẫn bản đồ đất thế giới của FAO-UNESCO

Classification of acid sulphate soils of the Mekong Delta based on the revised legend of the World soil map FAO-UNESCO

Võ Tòng Xuân, Lê Quang Trí, Võ Tòng Anh, Trần Kim Tỉnh, Nguyễn Bảo Vệ (trang 4-9)

 

 1. Mối quan hệ giữa trầm tích đệ tứ và phát sinh học đất phèn

The relationship between Quaternary sediment and the Pedogenesis of acid sulphate soil

Vũ Cao Thái, Nguyễn Bích Thu, Nguyễn Thị Minh (trang 10-15)

 

 1. Điều tra, đánh giá tài nguyên đất và khả năng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai theo phương pháp FAO-UNESCO

Soil survey, land evaluation and land use capability in Dongnai province using FAO-UNESCO method

Nguyễn Thanh Hùng (trang 16-17)

 

 1. Nâng cấp bản đồ đất phèn Đồng bằng sông Cửu Long tỉ lệ 1:100.000

Upgrading acid sulphate soil map of the Mekong Delta, scale 1/100,000

Võ Tòng Xuân, Lê Quang Trí, Trần Kim Tỉnh (trang 18-26)

 

 1. Đất đai, lương thực và sản xuất lâu bền

Land, food and sustainable production

Tôn Thất Chiểu (trang 27-31)

 

 1. Các loại hình sử dụng đất và hiệu quả sản xuất của các hệ thống sử dụng đất trong nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ

Land use types and the productivity of different land use systems in agriculture in the North-East region of the Mekong Delta

Phạm Quang Khánh, Vũ Cao Thái (trang 32-41)

 

 1. Đánh giá tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Evaluation of land resources and existing land uses in the Mekong Delta

Trần An Phong, Nguyễn Văn Nhân (trang 42-45)

 

 1. Quan hệ giữa trạng thái oxi hoá khử và sự chuyển hoá lân trong đất phù sa hỗn hợp sông biển

The relationship between the reduction – oxidization status and the phosphorus transformation in marine-fluviatile mixed alluvial soils

Võ Đình Quang, Vũ Cao Thái, Trần Thị Tường Linh, Bùi Thị Hồng Thanh, Nguyễn Thị Trà (trang 46-54)

 

 1. So sánh hiệu lực của phân “Phospal” với các loại phân lân khác bón cho lúa trên một số loại đất chính

A comparative efficiency of “Phospal” with different phosphorous fertilizers applied to flooded rice on some main soil types

Thái Phiên, Vũ Cao Thái, Nguyễn Trọng Thi, Đậu Cao Lộc, Đào Trung Việt (trang 55-60)

 

 1. Hiệu lực và khả năng cố định của photpho trên đất phèn Đồng Tháp Mười

The efficiency and the fixing ability of phosphorus in acid sulphate soils of Dong Thap Muoi

Nguyễn Đăng Nghĩa (trang 61-68)

 

 1. Photpho ở đất feralit nâu vàng phát triển trên phù sa cổ trồng thuốc lá vàng (Virginia)

Phosphorus in yellowish-brown ferralitic soils on old alluvials growing yellow tobacco

Văn Huy Hải, Hoàng Tự Lập, Nguyễn Hoài Thu Hương (trang 69-72)

 

 1. Hiệu lực của supephotphat Lâm Thao với một số giống lúa mới trên đất phù sa của hệ thống sông Hồng

The efficiency of Lam Thao single superphosphate (SSP) on some new varieties of rice on alluvial soils of the Red River system

Nguyễn Văn Toàn (trang 73-77)

 

 1. Hàm lượng đồng, mangan, molipden trong đất Hà Nội

The contents of copper, manganese, molybdenum in the soils of Hanoi

Lê Đức (trang 78-83)

 

 1. ảnh hưởng của B, Mo, Cu và hỗn hợp các nguyên tố dinh dưỡng đến năng suất và chất lượng thuốc lá trên đất phù sa cổ

The effect of borum, molybdenum, copeer and mixed nutrients on yield and quality of tobacco grown on degraed grey soils on old alluvials

Hoàng Tự Lập, Văn Huy Hải (trang 84-88)

 

 1. Dòng chảy thổ nhưỡng với sự suy thoái môi trường và tài nguyên đất

Soil run-off and the deterioration of the environment and land resources

Nguyễn Viết Phổ (trang 89-90)

 

 1. Tác động của việc quản lý dinh dưỡng cây trồng thâm canh đến năng suất của chúng và môi trường

Impacts of intensive plant nutrient management

Kondrat Mengel, Trần Kông Tấu dịch (trang 91-98)

 

 1. Những hiểu biết sâu sắc khoáng học trở thành khả năng sản xuất của đất – một viễn cảnh của giải phẫu học (Báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế 14 về Thổ nhưỡng tại Tokyo, Nhật Bản 8/1990)

Mineralogical insights into soil productivity; an anatomical perspective (scientific report at the 14th ICSS – Kyoto, Japan 1990

K.J.Gilkes, Phạm Đình Quắc, Trần Kông Tấu dịch (trang 99-111)

 

 1. Hội thảo phân loại đất phèn và đất xám bạc màu

Workshop on classification of acid sulphate soils and degrade grey soil

Trần Kông Tấu, Tôn Thất Chiểu (trang 113)

 

 1. Hội thảo về quản lý nước trên đất phèn – Dự án VIE/86/001

Workshop on water management in acid sulphate soils at Cau Qui Ninh, Quynh Phu, Thai Binh province – Project VIE/86/001

Nguyễn Thế Truyền (trang 114)

024 3821 0374