Home / Tin tức / TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG THÂM CANH ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA CHÚNG VÀ MÔI TRƯỜNG

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG THÂM CANH ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA CHÚNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Kondrat Mengel, Trần Kông Tấu dịch (trang 91-98)

Từ khoá: tác động, quản lý, dinh dưỡng, cây trồng, thâm canh, năng suất, lúa, môi trường

 

Impacts of intensive plant nutrient management

024 3821 0374