Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần An Phong, Nguyễn Văn Nhân (trang 42-45)

Từ khoá: Đánh giá, tài nguyên đất, hiện trạng, sử dụng đất, Đồng bằng sông Cửu Long

 

Evaluation of land resources and existing land uses in the Mekong Delta

024 3821 0374