Home / Tin tức / Số 6 – 1996

Số 6 – 1996

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 6/1996     

 

1. Kiến nghị của Hội thảo “Chiến lược phân bón với đặc điểm đất Việt Nam”

Recommendation of the workshop on fertilizer strategy relating to soils’ characteristics of Vietnam

(Trang 2)

 

2. Một số vấn đề về định hướng phát triển nông nghiệp 1996-2000

Some issues on the agriculture development orientation for 1996-2000

Ngô Thế Dân (trang 5-7)

 

3. Những đặc điểm đất Việt Nam trong mối quan hệ với phân bón

Soil characteristics of Vietnam in relation with fertilization

Trần Khải, Nguyễn Tử Siêm (trang 8-15)

 

4. Phân NPK, một hướng đi công nghiệp hoá với cân đối dinh dưỡng cho cây trồng

NPK fertilizer a promising approach for balances fertilization

Vũ Cao Thái (trang 16-20, 7)

 

5. Tổng quan về sử dụng phân bón ở Việt Nam

An overview on fertilizer use in Vietnam

Bùi Đình Dinh (trang 21-25)

 

6. Tổng quan về công nghiệp phân khoáng ở Việt Nam

About the development of fertilizer industry in Vietnam

Nguyễn Huy Phiêu (trang 26-28)

 

7. Tiến tới thoả mãn nhu cầu phân bón ở Việt Nam

Toward meeting the fertilizer demands in Vietnam

Trần Tiến Di (trang 29-30, 25)

 

8. Về sử dụng phân bón của ngành lâm nghiệp

Use of fertilizer for forest trees

Ngô Nhật Tiến (trang 31-34)

 

9. Kết quả nghiên cứu và triển vọng sử dụng phân vi sinh trong nông nghiệp

Results of research and prospects of using biofertilizer in agriculture

Nguyễn Kim Vũ (trang 35-40)

 

10. Cung ứng và dịch vụ phân bón ở Việt Nam

Fertilizer supplying and services in Vietnam

Đỗ Đình Thuận, Đặng Cương Lăng (trang 41-44)

 

11. Phân hoá học và sản xuất lương thực ở Việt Nam

Chemical fertilizers and food production in Vietnam

Nguyễn Văn Bộ (trang 45-53)

 

12. Ngành Địa chính Việt Nam trên đà phát triển

Vietnamese land administration on the way of development

Vũ Ngọc Tuyên (trang 54-56)

 

13. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo quan điểm sử dụng đất bền vững

Assessment of present land use toward the sustainable land use view point

Nguyễn Khang (trang 57-60)

 

14. Áp dụng phương pháp toán để xác định các yếu tố hoá học chủ yếu trong đất

Application of mathematical method to determine the principal chemical factors of soils

Chu Đức (trang 61-64)

 

15. Đặc điểm phân bố của một số nhóm vi khuẩn trong các hệ thống sử dụng đất khác nhau

Distribution characteristics of some micro-organisms groups in different land-use systems

Bùi Thị Ngọc Dung, Trần Cẩm Vân (trang 65-68)

 

16. Chỉ số Eh trong một số loại đất Việt Nam

Eh in some soil types of Vietnam

Nguyễn Viết Thành (trang  69-70)

 

17. Hàm lượng lưu huỳnh trong một số đất trồng ở miền Bắc Việt Nam

Sulphur contents in some soil types in the North of Vietnam

Vũ Hữu Yêm, Bùi Thế Vĩnh (trang 71-77)

 

18. Vai trò cây họ đậu trong việc ổn định và nâng cao độ phì nhiêu của đất xám bạc màu Hà Bắc

The role of legumes in maintaining and improving the fertility of degraded grey soils in Ha Bac province

Nguyễn Thị Dần (trang 78-84)

 

19. Chất lượng nước kênh trên một khu đất phèn nặng mới khai hoang vùng Đồng Tháp Mười

Water quality in canals of a newly reclaimated strongly acid sulphate soils area of the plain of reed – Dong Thap Muoi

Nguyễn Đức Thuận, Mai Thành Phụng, Peter Verburg (trang 85-90)

 

20. Chất lượng nước sinh hoạt, nước nông nghiệp ở khu vực xã Đa Tốn huyện Gia Lâm – Hà Nội

Quality of drinking and irrigation water in agriculture in Da Ton village, Gia Lam district, Hanoi

Phạm Ngọc Thuỵ (trang 91-93, 75)

 

21. Hệ thống tổ chức và địa chỉ của Hội thổ nhưỡng quốc tế sau hội nghị thổ nhưỡng quốc tế lần thứ 15 ở Acapulco, Mexico

Address of the officers and chairpersons of commissions, subcommissions of ISSS

Trần Kông Tấu (trang 97)

 

22. Ảnh hưởng của các loại phân đạm, lân, kali đến năng suất và phẩm chất mía trên đất phù sa và đất xám bạc màu ở Quảng Ngãi (1991-1994)

The effect of NPK fertilizers used on yield and quality of sugar cane in alluvial soils and degraded grey soils (fluvisols and acrisols) of Quang Ngai province (1991-1994)

Trịnh Quang Võ (trang 101)

 

23. Đất đai và pháp luật – hướng dẫn sử dụng một số vấn đề về đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lands and laws. A guide for obtaining the land use certificate

P.V (trang 102)

 

24. Về đào tạo quốc tế “Môi trường và Phát triển”

About the international training on “Environment and Development”

Tôn Thất Chiểu (trang 103)

 

25. Tin về hoạt động của chi hội khoa học đất trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Activities of the soil science society branch in the Hanoi Agricultural University No1 (HAU)

Nguyễn Nhật Tân (trang 104)

 

26. Hướng hoạt động của Hội khoa học Đất Việt Nam năm 1996

Outlines of the activities of Vietnam society of soil science in 1996

P.V. (trang 106).

024 3821 0374