Home / Tin tức / DÒNG CHẢY THỔ NHƯỠNG VỚI SỰ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐẤT

DÒNG CHẢY THỔ NHƯỠNG VỚI SỰ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐẤT

Nguyễn Viết Phổ (trang 89-90)

Từ khoá: thổ nhưỡng, suy thoái, môi trường, tài nguyên đất

 

Soil run-off and the deterioration of the environment and land resources

024 3821 0374