Home / Tin tức / QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI OXI HÓA KHỬ VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ LÂN TRONG ĐẤT PHÙ SA HỖN HỢP SÔNG BIỂN

QUAN HỆ GIỮA TRẠNG THÁI OXI HÓA KHỬ VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ LÂN TRONG ĐẤT PHÙ SA HỖN HỢP SÔNG BIỂN

Võ Đình Quang, Vũ Cao Thái, Trần Thị Tường Linh, Bùi Thị Hồng Thanh, Nguyễn Thị Trà (trang 46-54)

Từ khoá: quan hệ, oxi hoá khử, chuyển hoá, lân, đất, đất phù sa

 

The relationship between the reduction – oxidization status and the phosphorus transformation in marine-fluviatile mixed alluvial soils

024 3821 0374