Home / Tin tức / Số 3 -1993

Số 3 -1993

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 3/1993

 

 1. Khoa học quản lý đất đai ở nước ta

Land management science in our country

Vũ Ngọc Tuyên (trang 3-5)

 

 1. Công tác địa chính, một nhu cầu cấp thiết cần phát triển

The cadastral work – an urgent demand needed to develop

Cao Tiến Nhuận (trang 6-14)

 

 1. Xu thế sử dụng phân bón

Tendencies to fertilizer use

Ngô Thế Dân (trang 15-16)

 

 1. Phân vùng địa lý thổ nhưỡng Việt Nam

Soil geographical zoning in Vietnam

Tập thể tác giả (trang 17-25)

 

 1. Cường độ feralit và hạt mang điện tích dương trong đất nhiệt đới

The feralitization intensity and the positive charge particle in tropical soil

Hoàng Văn Huây (trang 26-29)

 

 1. Phân lân chậm tan – một loại phân lân có hiệu quả trên đất chua

Slow solubability phosphate (party acidulated phosphate) – an effective phosphorous fertilizer on acid soil

Bùi Đình Dinh, Võ Minh Kha, Lê Văn Tiềm (trang 30-32)

 

 1. Một số kết quả nghiên cứu với nitơ đánh dấu (15N) của phân bón trong điều kiện thí nghiệm lizimete

Some research results on 15N-labelled fertilizer by lysimeter experiment method

Trần Khắc Hiệp (trang 33-36)

 

 1. Nghiên cứu và ứng dụng chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng bằng phương pháp phân tích lá (bài tổng hợp)

Diagnosis of plant nutrient requirement by foliar analysis – research and application

Nguyễn Văn Bộ (trang 37-38)

 

 1. Phân tích lá để chỉ đạo bón phân cho cây cam

Foliar analysis for orange tree fertilization guiding

Lê Đình Sơn (trang 39-44)

 

 1. Vấn đề sử dụng đất và bảo vệ môi trường ở vùng trung du phía Bắc Việt Nam

Land use and experiment protection issue in the midland of Northern Vietnam

Lê Văn Khoa (trang 45-49)

 

 1. Áp dụng mô hình toán trong việc bố trí hệ thống giống lúa mùa vùng đất úng trũng đồng bằng sông Hồng

The application of mathematical model for the arrangement of summer rice varieties in the water-logging area of the Red river delta

Nguyễn Chiến Thắng (trang 50-54)

 

 1. Phương pháp phân hạng đất do FAO đề xuất áp dụng cho vùng đất trống đồi núi trọc Đông Nam Bộ

Application of FAO land evaluation guidelines on bare land areas of south east region of Vietnam

Phạm Quang Khánh (trang 55-62)

 

 1. Ứng dụng phương pháp đánh giá đất của FAO tại một số vùng ở Việt Nam

Application of FAO soil classification system in some regions of Vietnam

Phùng Văn Phúc (trang 63-66)

 

 1. Vị trí vùng nhiệt đới trong nông nghiệp thế kỷ XXI

The role of the tropical region in agriculture in 21st century

Vũ Ngọc Tuyên (trang 67)

 

 1. Sử dụng tốt tài nguyên đất để phát triển và bảo vệ môi trường

Workshop on environmentally sound land use

Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt (trang 68-73)

 

 1. Quản lý đất dốc để sử dụng lâu bền cho phát triển nông nghiệp

Management of slopping lands for continuous utilization in agricultural development

Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm (trang 80-87)

 

 1. Tác động của con người đến sự tiến hoá của đất dưới các điều kiện sinh thái khác nhau của thế giới

Human impacts on evaluation of soils under various ecological conditions of the world. Scientific report at the 14th international congress of soil science. Kyoto, Japan 1990

B.G.Rozanov, Trần Kông Tấu, Phạm Đình Quắc (dịch) (trang 80-87)

 

 1. Hội nghị phân bón các tỉnh phía Nam

Workshop on fertilizer use in southern Vietnam

Nguyễn Văn Toàn (trang 88-89)

 

 1. Hội nghị quốc tế lần thứ 17 về đất đồng cỏ

17th international grassland congress – New Zealand, Australia 1993

Trần Kông Tấu (trang 90-91)

 

 1. Hội thảo quốc tế về điều tra đánh giá tài nguyên đất

International workshop for head of national soil survey organization

Bùi Quang Toản (trang 92)

 

 1. Về việc đào tạo ngành khoa học đất – môi trường ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Information about the faculty of soil science – environment of the Hanoi University

Lê Văn Khoa, Trần Kông Tấu (trang 94-95)

024 3821 0374