Tin Nổi Bật

BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

Tôn Gia Huyên   “Đất đai là một danh từ ghép thuần Việt, chữ “đai” chỉ là một từ láy. Trong Từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học xã hội (1988) giải thích: “Khoảng mặt đất tương đối rộng (nói khái quát)”; còn trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995) thì …

SỐ 65 – 2021

13/10/2021 - 123 Lượt xem
Số Tạp Chí

SỐ 65 – 2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 65/2021 CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: ĐỊA LÝ THỔ NHƯỠNG   Đặc điểm hình thái và một số tính chất lý hóa học đất trồng chè tỉnh Thái Nguyên Morphological characteristics and some physical and chemical properties of the soils growing tea plant in Thai Nguyen province …

Số 64 – 2021

24/09/2021 - 308 Lượt xem

Số 63 – 2021

11/07/2021 - 749 Lượt xem

Số 62 – 2021

06/05/2021 - 935 Lượt xem

Số 48 – 2016

19/02/2021 - 275 Lượt xem
Khoa học đất

BÀN VỀ KHOA HỌC KINH TẾ ĐẤT

Tôn Gia Huyên   “Đất đai là một danh từ ghép thuần Việt, chữ “đai” chỉ là một từ láy. Trong Từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học xã hội (1988) giải thích: “Khoảng mặt đất tương đối rộng (nói khái quát)”; còn trong Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995) thì …

Quản lý đất đai

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA...

Tôn Gia Huyên   I NHẬN THỨC CHUNG Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì quy hoạch đất đai là “Việc bố trí, sắp xếp và sử dụng các loại đất đai một cách hợp lý để sản xuất ra nhiều nông sản chất lượng cao, hiệu quả kinh tế lớn. Quy hoạch đất …

ĐẤT ĐAI VÀ QUY HOẠCH

20/09/2021 - 269 Lượt xem
Góc Nhìn Và Bạn Đọc

Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” miễn phí truy...

Trong khuôn khổ dự án “Thực hành sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký các khu vực bị ô nhiễm – thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh (CapaViet2)”, Viện Độc lập Các vấn đề về Môi trường-UfU, Berlin thay mặt cho Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân …

024 3821 0374