Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA B, MO, CU VÀ HỖN HỢP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ TRÊN ĐẤT PHÙ SA CỔ

ẢNH HƯỞNG CỦA B, MO, CU VÀ HỖN HỢP CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ TRÊN ĐẤT PHÙ SA CỔ

Hoàng Tự Lập, Văn Huy Hải (trang 84-88)

Từ khoá: Ảnh hưởng, B, Mo, Cu, nguyên tố dinh dưỡng, năng suất, chất lượng, thuốc lá, đất phù sa, đất phù sa cổ

 

Summary

The effect of borum molybdenum, coper and mixed nutrients on yield and quality of tobacco grown on degraded grey soils on old alluvials

Trace elements such as B, Mo, Cu, and mix of nutrient elements (B, Mo, Cu, Ca and Mg) effected obviously to tobacco quality.

024 3821 0374