Home / Tin tức / Số 2 -1992

Số 2 -1992

Mục lục Số 2/1992
TABLE OF CONTENT

1. Đại hội thành lập Hội Khoa học Đất Việt Nam
Information relating the foundation of Vietnam society of soil science, organigram and assigned stoff of it’s central excutive committee
Đỗ Đình Thuận (trang 4-6)

2. Chiến lược sử dụng, bảo vệ, bồi dưỡng đất đai và bảo vệ môi trường
Policy for land use, protecting and improving and environment protection
Nguyễn Vy (trang 7-11)

3. Bước đầu thử nghiệm việc ứng dụng các mô hình thống kê nhiều chiều trong phân loại đất trồng
Initial results referring applied studies of soil classification on the basis of FAO/UNESCO nomenclature
Ngô Thị Đào, Cao Liêm, Nguyễn Mười, Nguyễn Đình Hiền (trang 12-16)

4. Tiến tới một chế độ canh tác hợp lý trên đất dốc nương rẫy ở vùng đồi núi Việt Nam
Comparative cultivation system on sloping soils under shifting cultivation in mountainous regions of Vietnam
Lê Duy Thước (trang 27-31)

5. Nguy cơ thoái hóa và những ưu tiên nghiên cứu sử dụng đất đồi núi nước ta
Deterioration risk of the uplands in Vietnam and research priorities for their management
Nguyễn Tử Xiêm, Thái Phiên (trang 32-34)

6. Đất – phân bón và cây trồng
Soils – fertilizers – crops
Đỗ Ánh, Bùi Đình Dinh (trang 35-44)

7. Kết quả nghiên cứu về đất, phân tích lá và sử dụng phân bón cho cà phê ở miền Bắc và các tỉnh Tây Nguyên
Results of research on soil, leaf analysis and fertilizer use for coffee in N.V.N and the central highland
Đoàn Triệu Nhạn, Lê Đình Sơn (trang 45-51)

8. Tìm hiểu bước đầu các yếu tố dinh dưỡng chủ yếu của một số giống chè ở Phú Hộ.
Initial investigation of the essential nutrients of some tea – varieties at Phu Ho station
Chu Xuân Ái (trang 52-56)

9. Đánh giá đất đai: một cơ sở thông tin cho việc quy hoạch đất (Một thí dụ của vùng đất phèn Đồng Tháp Mười – ĐBSCL)
Land evaluation: a database for land use planning (a case study of acid sulphate soil area in Plain of Reeds, Mekong Delta)
Nguyễn Văn Nhân (trang 57-60)
Phân viện thiết kế quy hoạch miền Nam

10. Thành phần và động thái của photpho ở đất phù sa trồng lúa thuộc tỉnh Thái Bình
Fractions and dynamics of phosphorous in alluvial soils under rice cultivation of Thai Binh province
Nguyễn Xuân Cự (trang 61- 66)

11. Những kết quả nghiên cứu về đất và phân bón trên đất Hải Hưng
Studies on soils and fertilizers in Hai Hung province
Phạm Văn Lăng (trang 67-70)

12. Quản lý đất và nước trong hệ canh tác lúa nước
Management of soils and water in irrigated rice cultivation
Triệu Kỳ Quốc (trang 71-77, 80)
Viện Khoa học Đất, Viện Hàn lâm Khoa học Nam Kinh, Trung Quốc

13. Một vài kết quả nghiên cứu về sự cố định nitơ hội sinh ở vùng rễ lúa (Oryza sativa L.)
Some results of studying associative nitrogen fixation in the Rhizophere of rice (Oryza sativa L.)
Nguyễn Xuân Hồng (trang 78- 79)

14. Lưu huỳnh trong đất nông nghiệp
Sulphur in cultivated soils
Thái Phiên (trang 81, 84)

15. Hiệu lực của phân lân nung chảy Ninh Bình trên một số loại đất trồng lúa
The efficiency of fusal magnesium phosphate of Ninh Binh fatory on some rice soils
Nguyễn Văn Toàn (trang 82-84)

16. Kinh nghiệm khai thác đất phèn của nông dân Việt Nam
Experiences in using and exploiting acid sulphate soils of Vietnamese farmers
Vũ Ngọc Tuyên (trang 85, 87)

17. Tình hình sinh thái tài nguyên đất của Trung Quốc
Agro-ecological status of soil resources of China
Trịnh Thường Mại (trang 86-87)

18. Hội nghị quốc tế lần thứ tư về đất phèn
The fourth international symposium on acid sulphate soils
Đỗ Ánh (trang 88-90)

024 3821 0374