Home / Quy trình / Ban biên tập

Ban biên tập

Tổng biên tập: PGS.TS Vũ Năng Dũng

Phó tổng biên tập: PGS.TS Lê Thái Bạt

Ban biên tập:

Trưởng ban:PGS.TS Vũ Năng Dũng

Các ủy viên:PGS.TS Lê Thái Bạt

 TS Nguyễn Đình Bồng

 PGS.TS Nguyễn Thị Dần

 PGS.TS Phạm Quang Hà

 TS Bùi Huy Hiền

 TS Phạm Quang Khánh

 GS.TSKH Phan Liêu

 PGS.TS Đào Châu Thu

 KS Đỗ Đình Thuận

 ThS Phạm Minh Hạnh

Editor-in-chief: Ass.Pro.Dr Vu Nang Dung

Deputy editor-in-chief: Ass.Pro.Dr Le Thai Bat

Editorial board:

Head: Ass.Pro.Dr Vu Nang Dung

Members:            Ass.Pro.Dr Le Thai Bat

Dr. Nguyen Dinh Bong

Ass.Pro.Dr Nguyen Thi Dan

Ass.Pro.Dr Pham Quang Ha

Dr. Bui Huy Hien

Dr. Pham Quang Khanh

Pro.Dr.Sc Phan Lieu

Ass.Pro.Dr Dao Chau Thu

Eng. Do Dinh Thuan

MsC. Pham Minh Hanh

024 3821 0374