Home / Tin tức / Số 1 – 1991

Số 1 – 1991

MỤC LỤC SỐ 1/1991
TABLE OF CONTENT

1. Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng cho phép thành lập Hội Khoa học Đất Việt Nam.
Quyết định 181CT ngày 8/6/1991
The decision of the president of the Council Ministers for founding the Soil Science
Society of Vietnam (Trang 1)

2. Báo cáo của Ban vận động thành lập Hội
Report of the Organizing Commitee
Lê Duy Thước (trang 2,3, 23)

3. Giới thiệu tóm tắt về lịch sử phát triển của ngành khoa học đất ở Việt Nam.
Introductory of the history of development of soil science in Vietnam
Lê Huy Thước, Vũ Ngọc Tuyên, Tôn Thất Chiểu, Trần Kông Tấu (trang 4-6)

4. Khoa học đất với nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai
Soil science and National land management
Tôn Gia Huyên (trang 7)

5. Đất lâm nghiệp. Thành tựu trong nghiên cứu và ứng dụng
Forest soil: achievement, studies and applications
Ngô Nhật Tiến, Đỗ Đình Sâm, Hoàng Xuân Tý (trang 8-9)

6. Viện Thổ nhưỡng nông hóa và ngành khoa học thổ nhưỡng phục vụ sản xuất nông
nghiệp
The institute for soils and fertilizers and soil science in serving agricultural production
Thái Phiên (trang 10-11)

7. Công tác nghiên cứu điều tra và quy hoạch sử dụng tài nguyên đất ở Viện Quy hoạch
và Thiết kế nông nghiệp

Soil survey, land-use planning and studies in the national institute for agricultural
planning and projection (NIAPP)
Trần An Phong, Bùi Quang Toản (trang 12-13)

8. Khoa học đất và công tác thủy lợi
Soil science and agro-hydrology
Chu Đình Hoàng (trang 14-15)

9. Trường Đại học nông nghiệp I, cái nôi đầu tiên của nhiều kỹ sư thổ nhưỡng Việt Nam
The agricultural university N-I, the first cradle of many Vietnamese soil scientists
Cao Liêm (trang 16)

10. Ngành khoa học thổ nhưỡng ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội
Soil science in the Hanoi state university
Trần Kông Tấu, Lê Văn Khoa (trang 17-18)

11. Vài nét về hoạt động của Hội Thổ nhưỡng Quốc tế
About the activities of the international soil science society
Trần Kông Tấu, Đỗ Ánh, Đỗ Đình Thuận (trang 20-23)

12. Khoa học đất và công tác thông tin khoa học
Soil science and scientific and technical information
Trịnh Thường Mai, Trịnh An Vĩnh (trang 24)

13. Về hoạt động nghiên cứu đất phân ở các địa phương
The activities on soil science in various locaties
Tôn Thất Chiểu (trang 25)

024 3821 0374