Home / Tin tức / SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA PHÂN “PHOSPAL” VỚI CÁC LOẠI PHÂN LÂN KHÁC BÓN CHO LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH

SO SÁNH HIỆU LỰC CỦA PHÂN “PHOSPAL” VỚI CÁC LOẠI PHÂN LÂN KHÁC BÓN CHO LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH

Thái Phiên, Vũ Cao Thái, Nguyễn Trọng Thi, Đậu Cao Lộc, Đào Trung Việt (trang 55-60)

Từ khoá: Hiệu lực, phân, Phospal, phân bón, lân, lúa

 

Summary

A comparative efficiency of “Phospal” with different phosphorous fertilizers applied to flooded rice on some main soil types

Experiments on acid alluvial soil (DAP > phospal > thermophosphate > superphosphate), slight acid sulphate soil (superphosphate – thermophosphate > DAP > phospal) and degraded grey soil (superphosphate – DAP – thermophosphate > phospal. Optimal P fertilizer application rate is 30-60 kg P2O5/ha for spring rice and 30kg P2O5/ha for summer rice.

024 3821 0374