Home / Tin tức / MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỚI NITƠ ĐÁNH DẤU (15N) CỦA PHÂN BÓN TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM LIZIMETE

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỚI NITƠ ĐÁNH DẤU (15N) CỦA PHÂN BÓN TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM LIZIMETE

Trần Khắc Hiệp (trang 33-36)

Từ khoá: nitơ, nitơ đánh dấu, 15N, phân bón, thí nghiệm, lizimete

 

Summary

Some research results on 15N-labelled fertilizer by lysimeter experiment method

Carrying of nitrogen fertilizer by maize harvest from 30,4-49,0% of the total amount. Application of nitrogen fertilizer was raised the supplementary assimilation of the soil nitrogen by crop (17-33%).

024 3821 0374