Home / Tin tức / HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM NĂM 1996

HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM NĂM 1996

P.V. (trang 106)

Từ khoá: hoạt động, Hội khoa học Đất Việt Nam, Hội khoa học Đất, 1996

 

Outlines of the activities of Vietnam society of soil science in 1996

024 3821 0374