Home / Tin tức / QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM. QUYẾT ĐỊNH 181CT NGÀY 8/6/1991

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM. QUYẾT ĐỊNH 181CT NGÀY 8/6/1991

(Trang 1)
Từ khoá: Quyết định, Hội Khoa học Đất Việt Nam, thành lập
The decision of the president of the Council Ministers for founding the Soil Science Society of Vietnam

024 3821 0374