Home / Tin tức / MỘT VÀI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ CỐ ĐỊNH NITƠ HỘI SINH Ở VÙNG RỄ LÚA (ORYZA SATIVA L.)

MỘT VÀI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ CỐ ĐỊNH NITƠ HỘI SINH Ở VÙNG RỄ LÚA (ORYZA SATIVA L.)

Nguyễn Xuân Hồng (trang 78- 79)
Từ khoá: kết quả, nghiên cứu, cố định, nitơ, nitơ hội sinh, rễ, lúa

Some results of studying associative nitrogen fixation in the Rhizophere of rice (Oryza sativa L.)
Summary
Effect of the inoculation of the improved nitrogen-fixing bacteria in association with a rice variety T65 cultivated in large pots. Observation: Plant nitrogen and plant carbon were increased 13-50%, and 17-41% in comparing with ni f-controls

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374