Home / Tin tức / XÂY DỰNG BẢN ĐỒ VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT HÀNG LOẠT PHƯỜNG HÀ PHONG, THÀNH PHỐ HẠ LONG

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT HÀNG LOẠT PHƯỜNG HÀ PHONG, THÀNH PHỐ HẠ LONG

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT HÀNG LOẠT PHƯỜNG HÀ PHONG, THÀNH PHỐ HẠ LONG

Nguyễn Văn Phúc1, Đỗ Văn Hải 2, Hoàng Văn Hùng2, Ninh Anh Đại 2, Trần Ngọc Hà2

1 UBND phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Email: dovanhai@tnu.edu.vn

TÓM TẮT

Giá đất là phương tiện quan trọng trong việc phân bổ nguồn lực đất đai, là công cụ điều tiết thị trường đất đai, phản ánh trực tiếp những thay đổi trong thị trường. Phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là địa bàn đang trong quy hoạch các tuyến đường ven biển và là phường có tốc độ đô thị hóa cao do vậy đã có nhiều chuyển biến về đất đai và giá đất. Việc nghiên cứu xây dựng bản đồ vùng giá trị đất đai phục vụ công tác định giá đất có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, nhóm tác giả đã sử dụng bản đồ địa chính để phục vụ xây dựng bản đồ vùng giá trị đất đai theo vị trí tuyến đường và kết hợp lập bảng tương quan giá đất từ đó xây dựng bản đồ giá đất dự kiến hàng loạt cho phường.

Từ khóa: Vùng giá đất, định giá đất, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long.

 

Compiling the map of the land value areas to serve land mass-pricing for Ha Phong ward, Ha Long city

Nguyen Van Phuc 1, Do Van Hai2, Hoang Van Hung2, Ninh Anh Dai2, Tran Ngoc Ha2

1 People’s Committee of Ha Phong Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

2 Thai Nguyen University – Lao Cai Campus

SUMMARY

Land prices are an important means for allocating land resources, which is the core of the land market that directly reflects changes in the market. Ha Phong Ward, Ha Long City in the cause of renovation of the country now has many changes in land. Studying and mapping land value areas for land valuation is important. Based on the factual research, the authors have used the cadastral map for mapping the land value area, according to the location of the road and combining the land price correlation table from that map. Land price is expected to mass pricing for the ward.

Keywords: Land price, land price, Ha Phong Ward, Ha Long City.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 11/11/2019

Ngày thông qua phản biện: 25/5/2020

Ngày duyệt đăng: 08/6/2020

024 3821 0374