Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở TÂY NGUYÊN

Bùi Thị Ngọc Dung1, Vũ Năng Dũng2

1 Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp. Email: buithingocdung@yahoo.com

2 Hội Khoa học Đất Việt Nam. Email: vunangdung15@gmail.com

TÓM TẮT

Tây Nguyên là vùng sản xuất cây công nghiệp hàng hóa lớn nhất cả nước. Đất sản xuất nông nghiệp đã sử dụng tới “giới hạn” ít có khả năng mở rộng diện tích thêm nữa. Quản lý sử dụng đất Tây Nguyên đang đặt ra nhiều vấn đề, cần phải có sự kết nối các vấn đề quản lý sử dụng đất để tiến tới một nền quản trị đất đai, trước hết là xây dựng một số mô hình sản xuất lúa, cà phê về quản trị đất sản xuất nông nghiệp phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên.

Từ khóa: Mô hình, quản trị đất đai, phát triển nông nghiệp bền vững.

 

Study on model of sustainable agricultural land administration in the Central Highlands

Bui Thi Ngoc Dung1 , Vu Nang Dung2

1 National Institute of AgriculturalPlanning and Projection

2 Vietnam Society of Soil Science

SUMMARY

The Central Highlands has the largest industrial crop production area in the country. Agricultural land that has been used to the “limits” is less likely to expand. Land use management in The Central Highlands is posing many problems, requiring a connection of land use management issues to move towards a land administration, first of all building some rice, coffee production models on agricultural land administration for sustainable agricultural development in the Central Highlands.

Keywords: Model, land governence, sustainable agricultural development.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 25/5/2020

Ngày thông qua phản biện: 02/6/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

024 3821 0374