Home / Tin tức / NGĂN CHẶN HÀNH ĐỘNG “NGƯỢC ĐÃI” CÁC DÒNG SÔNG

NGĂN CHẶN HÀNH ĐỘNG “NGƯỢC ĐÃI” CÁC DÒNG SÔNG

Những hoạt động của con người, các đập thủy điện, hồ chứa nước để tưới tiêu, xả thải, lấp sông và nhiều dự án nhân tạo khác đang giết dần giết mòn rất nhiều dòng sông, bao gồm cả những con sông lớn nhất. Vì vậy, Việt nam cũng như các nước trên thế giới đang nỗ lực để bảo vệ và hồi sinh sông.

Để bảo vệ các dòng sông, Việt Nam đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng. Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra nhiệm vụ quy hoạch khai thác, bảo vệ nguồn nước, tăng cường quản lý nguồn nước theo lưu vực sông; tăng cường kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững… Chỉ thị số 25/CT-TTg cũng đặt ra những yêu cầu rất cụ thể về quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, đó là tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên; rà soát đánh giá tác động môi trường, công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (BVMT) của các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; tổng điều tra, đánh giá, phân loại các nguồn thải; xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư; Yêu cầu tất cả các KCN, KCX, khu công nghệ cao, CCN xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; lắp đặt các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải; tăng cường hiệu quả hoạt động của các Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông (LVS)…

Các tổ chức quản lý LVS cũng được thành lập. Hiện nay, ở cấp quản lý liên vùng, liên tỉnh, nước ta có 9 tổ chức quản lý gồm: 4 Ban Quản lý quy hoạch LVS (gồm các LVS Hồng – Thái Bình, Vu Gia – Thu Bồn, sông Đồng Nai, sông Mê Công) và 2 Hội đồng LVS (gồm LVS Cả và LVS Sê San – Sêrêpôk) do Bộ NN&PTNT thành lập và quản lý và 3 Ủy ban BVMT LVS do Thủ tướng Chính phủ thành lập (gồm LVS Cầu, Nhuệ – Đáy và LV hệ thống sông Đồng Nai). Đối với các địa phương khác, BVMT LVS được lồng ghép trong các quy hoạch, kế hoạch quản lý. Trong đó, phải kể đến những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng trong việc cùng nhau định hướng và lập Kế hoạch quản lý Tài nguyên nước LVS Vu Gia – Thu Bồn.

Theo báo TNMT

024 3821 0374