Home / Tin tức / ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG

Phạm Thanh Vũ1, Phan Hoàng Vũ1 Phạm Thị Chinh1, Võ Quang Minh1, Lê Văn Khoa2, Lê Cảnh Định3

1 Khoa Môi trường và TNTN, Trường Đại học Cần Thơ. Email: ptvu@ctu.edu.vn, vqminh@ctu.edu.vn

2 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

3 Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất những phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp dựa vào những tiềm năng của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 120 nông hộ canh tác lúa, rau màu, nuôi thủy sản và sử dụng phương pháp chuyên gia để lấy ý kiến của cán bộ quản lý tại địa phương. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai theo FAO (1996, 2007) được áp dụng để xác định các vùng tiềm năng tại huyện Hòn Đất. Kết quả nghiên cứu xác định được mười bốn tiểu vùng thích hợp đáp ứng cho bảy kiểu sử dụng đất có triển vọng trên địa bàn huyện. Ba phương án sử dụng đất nông nghiệp được đề xuất dựa trên điều kiện tự nhiên, kết hợp cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan chuyên môn ra quyết định trong việc bố trí sử dụng đất phù hợp cho huyện Hòn Đất.

Từ khóa: Hòn Đất, nông nghiệp, sử dụng đất, thích hợp đất đai.

 

Orientation of agricultural land use for social-economic development in Hon Dat District, Kien Giang Province

Pham Thanh Vu1, Phan Hoang Vu1, Pham Thi Chinh1, Vo Quang Minh1, Le Van Khoa2, Le Canh Đinh3

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

2College of Agriculture, Can Tho University

3 Sub-National Institute of Agricultural Planning and Projection

SUMMARY

This study was done to identify the current situation of agricultural production and propose land use plans suitable for physical conditions for socio-economic development in Hon Dat district, Kien Giang province. This study interviewed 120 farmers who cultivate rice, upland crops, and aquaculture and used the expert method to collect comments from local managers. The land evaluation method by FAO (1996, 2007) was applied to identify potential areas for agriculture in Hon Dat District. This result identified fourteen regions for seven land-use types in the district. Three scenarios for using agricultural land ware proposed based on natural conditions, technical improvement, and benefit-cost optimization. This result provided a scientific basis for professional agencies for making decisions in the appropriate land use arrangement in Hon Dat district, Kien Giang province.

Keywords: Hon Dat, agricultural, land use, land suitability.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 06/6/2020

Ngày thông qua phản biện: 20/6/2020

Ngày duyệt đăng: 25/6/2020

024 3821 0374