Home / Tin tức / XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG KHOÁNG NPK CHO CÂY QUÝT ĐƯỜNG TẠI XÃ LONG TRỊ, THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG KHOÁNG NPK CHO CÂY QUÝT ĐƯỜNG TẠI XÃ LONG TRỊ, THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG KHOÁNG NPK CHO CÂY QUÝT ĐƯỜNG TẠI XÃ LONG TRỊ, THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

Nguyễn Quốc Khương*1, Lê Vĩnh Thúc1, Trần Ngọc Hữu1, Trần Thị Huyền Trân2, Nguyễn Thị Thanh Xuân3, Trần Chí Nhân4, Lý Ngọc Thanh Xuân4*

1 Đại học Cần Thơ.

2 Sinh viên khóa 43, Đại học Cần Thơ.

3 Đại học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

4 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp (DRIS) nhằm chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng khoáng của cây quýt đường. Chọn 10 cây quýt đường không bị bệnh của mỗi vườn, mỗi cây thu 10 lá của cành cây cấp 3 không mang trái từ 50 vườn trồng quýt đường. Xây dựng bộ DRIS dựa trên kết quả phân tích hàm lượng dinh dưỡng khoáng N, P, K trong lá quýt đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất trung bình và hàm lượng dưỡng chất N trong lá khác biệt ý nghĩa thống kê giữa nhóm quýt đường có năng suất cao và năng suất thấp trong khi hàm lượng dưỡng chất P và K thì tương đương nhau giữa hai nhóm năng suất. Phương sai về tỉ lệ dưỡng chất khác nhau giữa nhóm quýt đường có năng suất thấp và năng suất cao. Hai trên ba cặp tỉ lệ dưỡng chất được chọn như chỉ số DRIS thể hiện sự khác biệt ý nghĩa thống kê giữa nhóm quýt đường có năng suất cao và năng suất thấp.

Từ khóa: Dinh dưỡng khoáng trong lá, hệ thống chuẩn đoán và khuyến cáo tích hợp, quýt đường.

 

Establishment of the diagnosis and recommendation integrated system for NPK chemical nutritional diagnosis of mandarin in Long Tri commune, Long My town, Hau Giang province

Nguyen Quoc Khuong1, Le Vinh Thuc1, Tran Ngoc Huu1, Tran Thi Huyen Tran2, Nguyen Thi Thanh Xuan3,Tran Chi Nhan4, Ly Ngoc Thanh Xuan4

1 Can Tho University  Bachelor’s degree student in Crop Science in course 43,

2 Can Tho University

3 An Giang University, Vietnam National University Ho Chi Minh City

4 Vietnam National University Ho Chi Minh City

SUMMARY

Objectives of this study is to establish the diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) norms for mandarin, to compare mean yield, foliar nutrient contents and variance of nutrient ratios of low- and high-yielding groups and to compare mean values of nutrient ratios selected as the DRIS norms of low- and high-yielding groups. The 10 healthy leaves from nonfruiting terminals for each 10 plants per field were collected to analyze N, P, K concentrations and their respective yields in 50 mandarin fields in Long Tri commune, Long My town, Hau Giang province to establish DRIS norms for mandarin. The results showed that mean yield, foliar N concentration and variance of S²l/S²h ratio have significant differences while foliar nutrient concentration of P and K has not statistical differences between low- and high-yielding groups. Two nutrient ratios selected as DRIS norms showed significant differences between the mean values of the low- and high-yielding groups.

Keywords: Foliar nutrient content, diagnosis and recommendation integrated system, mandarin.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Thị Dần

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 14/01/2020

Ngày thông qua phản biện: 25/5/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

024 3821 0374