Home / Tin tức / ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Thanh Hải1 *, Đàm Thị Thanh Thủy2 , Nguyễn Văn Hiểu1 , Nguyễn Khánh Toàn3

1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, *Email: nguyenthanhhai@tuaf.edu.vn; ĐT: 0983 090 796

2Trường Đại học Tân Trào

3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

 

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất tỉnh Thanh Hóa dựa trên các số liệu tính toán chỉ số chất lượng đất (RSQI) và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Kết quả tính toán cho thấy chất lượng môi trường đất tỉnh Thanh Hóa tương đối ổn định, đa phần chưa bị ô nhiễm, tuy nhiên hiện tượng suy thoái đất đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực phía Nam và Đông Nam của tỉnh bao gồm các huyện/TX/TP: Đông Sơn, Quảng Xương, Hậu Lộc, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa và một phần nhỏ ở khu vực huyện Quan Sơn và Mường Lát. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc đánh giá chất lượng đất nhằm đề xuất những biện pháp phù hợp để cải tạo môi trường đất, cũng như ngăn ngừa việc suy giảm chất lượng môi trường đất ở những khu vực này.

Từ khóa: Bản đồ môi trường đất, hiện trạng môi trường, Thanh Hóa, GIS, RSQI.

 

SUMMARY

Application of gis in the mapping of soil environment in Thanh Hoa province

Nguyen Thanh Hai1 , Dam Thi Thanh Thuy2 , Nguyen Van Hieu1, Nguyen Khanh Toan3

1Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

2Tan Trao University

3ThanhHoa Environment and Natural Resources Department

 

This study was conducted to compile the map of soil environment in Thanh Hoa province based on the calculated data of the soil quality index (RSQI) and the application of a geographic information system (GIS). The calculation process shows that the quality of the soil environmental in Thanh Hoa province is relatively stable, most of which have not been polluted, however, the phenomenon of land degradation has begun to appear in many places, especially the southern and south-eastern areas. The southeast of Thanh Hoa province includes the districts of Dong Son, Quang Xuong, Hau Loc, Thieu Hoa, Cam Thuy, Thach Thanh, Nong Cong, Nhu Thanh, Nhu Xuan, Nghi Son, Bim Son, Sam Son, Thanh Hoa city and a part in Quan Son and Muong Lat districts. The research results are meaningful in assessing the soil quality in order to propose appropriate measures to improve the soil environment, as well as prevent the deterioration of the soil environment quality in these areas.

Keywords: Mapping of soil environment, Thanh Hoa, GIS, RSQI.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 12/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 14/7/2021

Ngày duyệt đăng: 16/8/2021

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374