Home / Tin tức / THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Ở GIA LAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2016

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Ở GIA LAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2016

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Ở GIA LAI GIAI ĐOẠN 2006 – 2016

Bùi Thị Ngọc Dung, Nguyễn Tuấn Anh

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp. Email: buithingocdzung@yahoo.com.vn

TÓM TẮT

Kết quả điều tra đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2006 – 2016 cho thấy: trên địa bàn tỉnh đã hình thành 10 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) diện tích 3.828 ha với các sản phẩm chính: cao su, bơ, sầu riêng, thanh long, hồ tiêu, cà phê, rau hoa, chăn nuôi lợn thịt, gia cầm; 01 doanh nghiệp NNƯDCNC và hàng trăm mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi đảm bảo tốc độ tăng trưởng GRDPNN đạt 5,77%/năm và xuất khẩu nông sản chiếm từ 82 – 92,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Các mô hình sản xuất cà phê có chứng nhận, ứng dụng công nghệ cao mang lại lợi nhuận cao hơn từ 18,17 – 26,27 triệu đồng/ha so với sản xuất cà phê truyền thống; sản xuất hồ tiêu hữu cơ và VietGAP mang lại lợi nhuận cao hơn từ 29,5 – 47,9 triệu đồng so với sản xuất hồ tiêu truyền thống; sản xuất mía ứng dụng công nghệ cao đã làm tăng lợi nhuận khoảng 28,2 triệu đồng/ha so với sản xuất mía truyền thống; sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao đã làm tăng lợi nhuận khoảng 78 triệu đồng/ha và sản xuất cây ăn quả cho lợi nhuận tăng khoảng 170 triệu đồng/ha đối với chanh dây và khoảng 125 triệu đồng/ha đối với chuối so với sản xuất truyền thống. Các mô hình chăn nuôi bò đã giúp trọng lượng bê sơ sinh được cải thiện đáng kể từ 12 – 13 kg/con lên 21 – 23 kg/con; bê lai sinh ra có ngoại hình đẹp, tăng trọng nhanh; chất lượng thịt bò mềm hơn, bán được giá cao hơn từ 5 – 6 triệu đồng/con, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; cơ cấu giống bò được thay đổi, phù hợp với trình độ chăn nuôi của người dân. Chăn nuôi lợn chuồng kín mang lại lợi nhuận cao hơn khoảng 54% (0,7 – 1,1 triệu đồng/con) so với chăn nuôi truyền thống, đồng thời cũng mang lại hiệu quả về xã hội và môi trường.

Từ khóa: Thực trạng, hiệu quả sản xuất, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Actual status of devoloping Hi-Tech applied agriculture in Gia Lai province in the 2006 – 2016 period

Bui Thi Ngoc Dzung, Nguyen Tuan Anh

National Institute of Agricultural Planning and Projection

SUMMARY

Results of a survey to assess the status of high-tech applied agriculture in Gia Lai province in the period of 2006 – 2016 show that: in the province there are 10 high-tech agricultural production zones being established in the province spreading over 3,828 ha with main products: rubber, avocado, durian, dragon fruit, pepper, coffee, vegetables, pig and poultry husbandry; 01 high-tech agricultural enterprise and hundreds of high-tech applied models in cultivation and husbandry ensure the GRDP growth rate of 5.77%/year and agricultural product export accounts for 82 – 92.5% of total export turnover of the province, contributing to the successful implementation of the province’s agricultural restructuring project. The models of certified coffee production, high-tech applications bring higher profit from 18.17 to 26.27 millionVND/ha compared to traditional coffee production; organic pepper production and VietGAP bring about 29.5 – 47.9 million VND/ha higher profit than traditional pepper production; high-tech sugarcane production increased profit by about 28.2 million VND/ha compared to traditional sugarcane production; High-tech vegetable production has increased profits by about VND 78 million/ha and fruit production has increased profit by about 170 million VND/ha for passion fruit and about 125 million VND/ha for banana compared with traditional production. Cow raising models have helped to improve the weight of newborn calves significantly from 12 – 13 kg/head to 21 – 23 kg/head; born hybrid calves have beautiful appearance, quick weight increase; quality of beef is softer, selling at a higher price of 5 – 6 million VND/head, meeting the demand of consumers; The cow breed structure has been changed to suit the raising level of the people. Closed barn pig raising brings about 54% higher profit (0.7 – 1.1 million VND/individual) than traditional breeding, and also brings about social and environmental benefits.

Keywords: Actual states,production efficiency, high-tech application of agriculture .

 

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam Email: vunangdung15@gmail.com

Ngày nhận bài: 23/11/2018

Ngày thông qua phản biện: 02/3/2020

Ngày duyệt đăng: 15/3/2020

024 3821 0374