Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Cd, Cu, Zn) TRONG ĐẤT TRỒNG RAU Ở NGOẠI Ô THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Cd, Cu, Zn) TRONG ĐẤT TRỒNG RAU Ở NGOẠI Ô THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Cd, Cu, Zn) TRONG ĐẤT TRỒNG RAU Ở NGOẠI Ô THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Thành Hưng

Đại học Đồng Nai Email: hungphuocan@gmail.com

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện tại 05 phường ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đó là: Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Định Hòa, Tân An, Chánh Mỹ về hiện trạng tích lũy kim loại nặng: Cd, Cu và Zn trong đất trồng rau xanh. Kết quả cho thấy, so với QCVN 03-MT-2015/BTNMT đối với đất nông nghiệp, đất ở vùng ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một chưa bị ô nhiễm Cd và Cu. Riêng hàm lượng Zn trong đất trồng rau xanh tại ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một đã có hiện tượng ô nhiễm Zn tại 02 phường Tân An và Chánh Mỹ, tuy nhiên so với quy chuẩn cho phép là không đáng kể, nên có thể dùng một số biện pháp để cải tạo đất.

Từ khóa: Cd, Cu, Zn, ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong đất.

 

Evaluating the current status of heavy metal accumulation (Cd, Cu, Zn) in soils grown vegetables in suburban of Thu Dau Mot city, Binh Duong province

Nguyen Thanh Hung

Dong Nai University

SUMMARY

The study was conducted to evaluate the current status of some heavy metal accumulation in soils grown vegetables at 5 suburban wards of Thu Dau Mot City, Binh Duong Province such as Tuong Binh Hiep, Hiep An, Dinh Hoa, Tan An, Chanh My. The results showed that, compared to Vietnam Standard 03-MT-2015/Ministry of Natural Resources and Environment for agricultural soil, soils of these suburbans of Thu Dau Mot city have not been contaminated with Cd and Cu except Zn. The amount of Zn has exceeded the allowed level but not significantly at Tan An and Chanh My Ward. However, some measures should be used to improve polluted soils.

Keywords: Cd, Cu, Zn, soil contaminated with heavy metals.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 14/3/2020

Ngày thông qua phản biện: 16/5/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

 

024 3821 0374