Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG TRÌNH ƯỚC TÍNH XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG TRÌNH ƯỚC TÍNH XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

Nguyễn Tiến Chính1*

1 Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc * Email: nguyentienchinh@utb.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu so sánh xói mòn đất ước tính bởi phương trình mất đất phổ dụng 1 (USLE1), phương trình mất đất phổ dụng 2 (USLE2) và phương trình mất đất phổ dụng điều chỉnh (RUSLE) tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy hệ số địa hình (LS) đã dẫn đến sự khác biệt lớn trong xói mòn đất được ước tính bởi USLE1, USLE2 và RUSLE. Phân tích tương quan giữa hệ số LS với độ dốc và chiều dài sườn dốc cho thấy xói mòn đất của khu vực nghiên cứu được mô phỏng tốt bởi RUSLE do sự phù hợp của công thức tính hệ số LS của RUSLE với đặc điểm địa hình. Ngược lại, xói mòn đất của khu vực nghiên cứu có thể được mô phỏng kém hơn bởi USLE1, USLE2 do những hạn chế của công thức xác định hệ số LS của USLE1, USLE2.

Từ khóa: Mai Sơn, phương trình mất đất phổ dụng, xói mòn đất

 

SUMMARY

An assessment of equations of soil loss estimation in Mai Son district, Son La province

Nguyen Tien Chinh1

1School of Agriculture and Forestry, Tay Bac University

 

The study compared soil erosion estimated by Universal Soil Loss Equation 1 (USLE1), Universal Soil Loss Equation 2 (USLE2), and Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) in Mai Son district, Son La province. The results show that topographic factor (LS) led to a significant difference in soil erosion estimated by USLE1, USLE2; and RUSLE. The correlation analysis of LS factor and slope steepness, and slope length shows that the soil erosion of the study area was well modelled by RUSLE because the LS equation of RUSLE was suitable to topographic patterns. In contrast, the soil erosion of the study area was poorly modelled by USLE1, USLE2 due to limits of LS calculation in these equations.

Keywords: Mai Son, universal soil loss equation, soil erosion.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Tấn Lợi

Email: ltloi@ctu.edu.vn

Ngày nhận bài: 09/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 09/8/2021

Ngày duyệt đăng: 07/9/2021

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374