Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA BẮP NẾP TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN BỔ SUNG VÔI VÀ PHÂN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA BẮP NẾP TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG

Trần Ngọc Hữu1, Nguyễn Hồng Huế1, Lê Vĩnh Thúc1*, Lê Thanh Phong1, Nguyễn Quốc Khương1, Võ Quang Minh2

1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.

2 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

* Email: lvthuc@ctu.edu.vn và vqminh@ctu.edu.vn

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của bắp Nếp (Zea mays). Thí nghiệm được thực hiện trên đất phèn tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm bốn nghiệm thức và ba lần lặp lại. Trong đó, nghiệm thức NT1 bón phân theo nông dân, không bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh, nghiệm thức NT2 bón bổ sung vôi 800 kg/ha, nghiệm thức NT3 bón bổ sung phân hữu cơ 2.000 kg/ha và nghiệm thức NT4 bón bổ sung vôi 800 kg/ha kết hợp với phân hữu cơ vi sinh 2.000 kg/ha. Kết quả cho thấy, bón bổ sung vôi kết hợp với phân hữu cơ vi sinh giúp tăng năng suất bắp Nếp so với bón vôi hoặc phân vi sinh hữu cơ riêng lẻ, làm tăng lợi nhuận 12,0% so với bón phân theo nông dân không bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh. Để làm tăng năng suất và lợi nhuận của bắp Nếp trên đất phèn cần bón phân vô cơ có bổ sung 800 kg vôi kết hợp với 2.000 kg phân hữu cơ vi sinh/ha.

Từ khóa: Bắp Nếp, đất phèn, phân hữu cơ vi sinh, vôi.

 

Effects of the additional application of lime and microbial organic fertilizer on yield and economic efficiency of Nep corn on acid sulphate soils in Phung Hiep District, Hau Giang Province

Tran Ngoc Huu1, Nguyen Hong Hue1, Le Vinh Thuc1*, Le Thanh Phong1, Nguyen Quoc Khuong1, Vo Quang Minh2

1 Agriculture Faculty, Can Tho University

2 Faculty of Environment and Naural Resources, Can Tho University *

SUMMARY

The objective of this study is to evaluate the effects of the additional application of lime and microbial organic fertilizer on the growth, yield and economic efficiency of Nep corn (Zea mays). The experiment of Nep corn cultivar that was grown on acid sulphate soils in Phung Hiep district, Hau Giang province, arranged in a randomized complete block design with four treatments and three replicates, in which treatment NT1 is the application of fertilizers according to farmer, without lime and microbial organic fertilizer; treatment NT2 is to add 800 kg of lime/ha; treatment NT3 is to add 2,000 kg of microbial organic fertilizer/ha and treatment NT4 is to add 800 kg of lime plus 2,000 kg of microbial organic fertilizer/ha. The results showed that lime application combined with microbial organic fertilizer increased the yield of Nep corn compared to single application of lime or microbial organic fertilizer, and the incomes increased by 12.0% compared to fertilizer application of farmer without additional application of lime or microbial organic fertilizer. To increase yield and profit of Nep corn cultivated on acid sulphate soils, it is recommended that 800 kg of lime should be applied in combination with 2,000 kg of microbial organic fertilizer/ha.

Keywords: Acid sulfate soil, lime, microbial organic fertilizer, Nep corn.

 

Người phản biện: GS.TSKH. Phan Liêu

Cơ quan: Hội Khoa học Đất Việt Nam; Email: phlieu-iege-vn@vnn.vn

Ngày nhận bài: 19/3/2020

Ngày thông qua phản biện: 20/5/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

 

024 3821 0374