Home / Quy trình / Thể lệ viết bài

Thể lệ viết bài

  1. Nội dung

1.1. Tạp chí Khoa học Đất (ISSN 2525-2216) đăng tải các bài báo khoa học công bố các kết quả của các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các mô hình thử nghiệm mới về đất, phân bón, dinh dưỡng cây trồng, quy hoạch và quản lý sử dụng đất bền vững; giới thiệu kết quả của các công trình nghiên cứu mới về kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường liên quan đến đất.

1.2. Những bài dịch, tóm tắt tổng hợp tư liệu nước ngoài về khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý liên quan đến đất, nước, phân bón.

– Tin tức hoạt động về khoa học đất của ngành và địa phương.

  1. Thể lệ viết bài

2.1. Tạp chí Khoa học Đất chỉ đăng tải các bài báo khoa học chưa gửi đăng ở bất kỳ loại hình báo chí nào. Các thông tin, tư liệu, số liệu phải đảm bảo chính xác, trung thực, chọn lọc, khoa học.

2.2. Bài báo viết bằng tiếng Việt, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, có độ dài không quá 6 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

– Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, (các) tác giả (không quá 4 tác giả), tên cơ quan, địa chỉ email của tác giả chịu trách nhiệm chính, nội dung của bài báo (đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận), lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo (phải được trích dẫn trong bài), tóm tắt tiếng Anh (tên bài báo, tác giả, địa chỉ, nội dung tóm tắt, từ khóa).

– Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 – 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung, ý nghĩa của từ.

– Phần tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh) có độ dài không quá 200 từ.

2.3. Tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự alphabet, chỉ để 5-7 tài liệu tham khảo chính.

     + Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.

     + Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

2.4. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo.

– Bản thảo gửi đăng gồm 01 bản in chính gửi qua bưu điện và 01 bản điện tử gửi qua thư điện tử. Tòa soạn không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên và không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

  1. Địa chỉ nhận bài: Tạp chí Khoa học Đất. Số 61 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Khoa học Đất ở tất cả các cơ quan bưu điện trong toàn quốc.

024 3821 0374