Home / Tin tức / XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN MIỀN NÚI KIM BÔI TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2010

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN MIỀN NÚI KIM BÔI TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2010

Nguyễn Thanh Trà (trang 106-111, 119)

Từ khoá:  quy hoạch, sử dụng đất, Kim Bôi, Hoà Bình

 

Summary

Land use planning in Kim Boi district, Hoa Binh province 2002-2010

Results of land use planning to 2010: land areas for different purposes: 12338.49 ha for agriculture (~18%), 37546.73 ha for forestry (54%), 2661,38 ha for special use (3.84%0, 1210.33 ha for residential use (1.75%), 15607.07 water areas (22.5%).

024 3821 0374