Home / Tin tức / ỨNG DỤNG AQUACROP TRONG MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG LUÂN CANH LÚA – ĐẬU NÀNH TẠI TRÀ ÔN, VĨNH LONG

ỨNG DỤNG AQUACROP TRONG MÔ PHỎNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG TRÊN HỆ THỐNG LUÂN CANH LÚA – ĐẬU NÀNH TẠI TRÀ ÔN, VĨNH LONG

Nguyễn Minh Phượng1*, Nguyễn Văn Linh3, Nguyễn Văn Quí1, Trần Huỳnh Khanh1, Lê Văn Khoa1, Võ Quang Minh2

1 Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ * Email: nmphuong@ctu.edu.vn

2 Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

3 Học viên cao học ngành Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững, Đại học Cần Thơ

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá khả năng ứng dụng mô hình AquaCrop trong mô phỏng sinh trưởng và năng suất cây trồng trên hệ thống luân canh lúa – đậu nành tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình mô phỏng khá tương thích về độ bao phủ tán lá và sinh khối cây lúa vụ Đông Xuân và cây đậu nành vụ Xuân Hè so với thực tế ghi nhận của thí nghiệm đồng ruộng. Bên cạnh đó, năng suất lúa vụ Đông Xuân cũng được mô phỏng khá tốt (5,8 tấn/ha) so với thực tế (5,6 tấn/ha). Tuy nhiên, năng suất của đậu nành trong vụ Xuân Hè chỉ đạt 36,6% so với năng suất mô phỏng. Sự chênh lệch này là do vấn đề quản lý nước tưới trong thí nghiệm ở vụ Xuân Hè khá khó khăn dẫn đến tình trạng ngập úng trên đồng ruộng vào giai đoạn trổ bông của cây đậu nành và gây ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch. Nhìn chung, kết quả đánh giá cho thấy mô hình AquaCrop mô phỏng khá phù hợp sinh trưởng và năng suất của các cây trồng trong hệ thống luân canh lúa – màu. Mô hình sau khi thẩm định có thể được ứng dụng để mô phỏng các tình huống giả định về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chất và lượng của nguồn nước cho tưới tiêu trong hệ thống luân canh cây trồng.

Từ khóa: đất phù sa, độ bao phủ tán lá, hiệu quả mô hình, thẩm định mô hình, sinh khối.

 

SUMMARY

AquaCrop model validation for simulating crop growth and yield on rice-soybea crop system in Tra On district, Vinh Long province

Nguyen Minh Phuong1, Nguyen Van Linh3, Nguyen Van Qui1, Tran Huynh Khanh1, Le Van Khoa1, Vo Quang Minh2

1 Department of Soil Science, College of Agricultral, Can Tho University

2 Department of Land Mangement, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

3 Master student

 

The study was conducted with the aim of validating the AquaCrop model for rice-soybean crop rotation system in Tra On district, Vinh Long province. The results showed that AquaCrop model simulated well crop growth, particularly in terms of canopy cover and biomass as compared with experimental data of rice cultivated in winter-spring 2017 – 2018 season and soybean grew in spring-summer 2018 season. Moreover, simulated rice yield (5.8 tons/ha) was also compatible well with actual yield (5.6 tons/ha). However, the actual yield of soybeans was only 36.6% of the simula ted ones. Such deviation in soybean yield is mainly due to the difficulty of irrigation management in the experiment. The soil was submerged at the flowering stage of soybeans, hence affecting the harvest yield. Overall, the evaluation results showed that the AquaCrop model can be applied to simulate the growth and potential yield of crops in the rice-upland crop rotation system. The validated model, therefore, can be applied for simulating the putative situations of global climate change which were impacted to the quality and quantity of water resources used for irrigation of the crop rotation systems.

Keywords: alluvial soil, canopy cover, model efficiency, model validation, biomass.

 

Người phản biện: TS. Bùi Huy Hiền

Email: buihuyhien@gmail.com

Ngày nhận bài: 25/8/2021

Ngày thông qua phản biện: 08/9/2021

Ngày duyệt đăng: 15/9/2021

024 3821 0374