Home / Tin tức / THỰC TRẠNG XÂM NHẬP MẶN ĐẤT TRỒNG LÚA KHU VỰC VEN PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG

THỰC TRẠNG XÂM NHẬP MẶN ĐẤT TRỒNG LÚA KHU VỰC VEN PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG

Nguyễn Phúc Khoa1*, Nguyễn Thanh Điền2, Nguyễn Hữu Ngữ1

[1] Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

2 Khoa Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Kyoto, Kyoto, Nhật Bản

* Email: nguyenphuckhoa@huaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Xâm nhập mặn ngày càng gia tăng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sản suất lúa. Tuy nhiên, nghiên cứu về xâm nhập mặn ở vùng sản xuất lúa ven phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế còn chưa nhiều. Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu thực trạng xâm nhập mặn và hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Bài báo sử dụng máy Hanna HI 993310 đo độ mặn của đất và nước thông qua độ dẫn điện EC có đơn vị là là dS/m (1dS/m =1 mS/cm = 0,64‰). Bên cạnh đó, phương pháp điều tra phỏng vấn nông hộ được sử dụng để thu thập thông tin về diện tích đất lúa nhiễm mặn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích đất lúa bị nhiễm mặn là 11,2 ha, ảnh hưởng đến 4/8 thôn. Độ mặn trung bình của nước dao động từ 5,33 đến 6,89‰, độ mặn trong đất lúa cao nhất là 4,16‰ và thấp nhất là 0‰. Độ mặn của nước và khoảng cách từ phá Tam Giang và hồ tôm tác động đến khả năng nhiễm mặn đất trồng lúa.

Từ khóa: Đất trồng lúa, xâm nhập mặn, phá Tam Giang, xã Phú Xuân.

 

SUMMARY

Current situation of saline intrusion in paddy soil along Tam Giang lagoon,
Thua Thien Hue province: Case study at Phu Xuan commune, Phu Vang district

Nguyen Phuc Khoa1, Nguyen Thanh Dien2, Nguyen Huu Ngu1

1 University of Agriculture and Forestry, Hue University

2 Faculty of Environmental Technology, Kyoto University, Kyoto, Japan

 

Saline intrusion is increasing and affecting agricultural production, especially rice production. However, there are limited studies on saline intrusion in paddy soil along Tam Giang lagoon, Thua Thien Hue province. This paper is aim at studying the current situation of saline intrusion in paddy soil and the efficiency of land use type. Hana HI-993310 equipment was used to measure soil and water salinity through electricity conductivity with units of dS/m (1dS/m = 1mS/cm = 0.64‰). Our research showed that the area of saline paddy field area was 11.2 ha and affected 4/8 villages. The average salinity of water ranged from 5.33 to 6.89 ‰ while the highest salinity in paddy soil was 4.16 ‰. Water salinity and distance from Tam Giang lagoon and shrimp pond were major factors affecting the salinity of paddy soil.

Keywords: Paddy field, land use efficiency, saline intrusion, Tam Giang lagoon, Phu Xuan commune.

 

Người phản biện: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Email: nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 20/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2021

Ngày duyệt đăng: 27/8/2021

024 3821 0374