Home / Tin tức / THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CHÈ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 – 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC CHÈ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2020 – 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Nguyễn Ngọc Nông1*, Nguyễn Thế Hùng2, Đào Thanh Vân3, Nguyễn Ngọc Anh1, Trương Thành Nam1, Nông Thị Thu Huyền1, Lê Văn Thơ1, Nguyễn Ngọc Sơn Hải2

[1] Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

2 Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

3 Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

* Email: nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

 

TÓM TẮT

Tỉnh Thái Nguyên có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển cây chè và sản phẩm chè chất lượng cao. Giá trị sản xuất chè năm 2020 chiếm 44,3% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha chè đạt 270 triệu đồng/ha. Thái Nguyên đã triển khai và thu được nhiều kết quả về sản xuất, chế biến, xây dựng phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại. Diện tích đất đai thích hợp cho phát triển chè còn khá lớn. Tuy nhiên, sản xuất chè ở đây cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế về quy mô nông hộ sản xuất nhỏ, quản lý chất lượng, thu hút đầu tư, liên kết sản xuất, quảng bá tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Kết quả nghiên cứu đã xác định phương hướng và giải pháp trọng tâm để phát triển nhanh và bền vững sản phẩm chủ lực chè Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến 2030.

Từ khóa: chè, sản phẩm chủ lực, thực trạng, giải pháp, Thái Nguyên.

 

SUMMARY

Current situation and solutions to develop Thai Nguyen tea key product in the period 2020 – 2025, orientation to 2030

Nguyen Ngoc Nong1, Nguyen The Hung2, Dao Thanh Van3, Nguyen Ngoc Anh1, Thanh Nam1, Nong Thi Thu Huyen1, Le Van Tho1, Nguyen Ngoc Son Hai2

1 Faculty of Resources Management, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

2 Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU
3 Faculty of Agronomy, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – TNU

 

Thai Nguyen province has great potentials and advantages in developing tea plant and high-quality tea products. Tea production value in 2020 accounted for 44.3% of the total production value of the crop production industry, the average tea product value per hectare reached 270 million VND/ha. Thai Nguyen has implemented and gained various achievements in production, processing, brand building and development, and trade promotion. The ​​land area suitable for tea development is still quite large. However, tea production also has many shortcomings and limitations due to the small size of production farm households, quality control, investment attraction, production linkage, product promotion and consumption that have not met the requirements. Research results have identified directions and solutions to develop fast and sustainably Thai Nguyen tea key products in the period 2020 – 2025, with an orientation to 2030.

Keywords: tea, key products, current situation, solutions, Thai Nguyen.

 

Người phản biện: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Email: nguyenthedang@tuaf.edu.vn

Ngày nhận bài: 28/6/2021

Ngày thông qua phản biện: 10/7/2021

Ngày duyệt đăng: 27/8/2021

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT CỦA HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đất có giấy phép xuất bản số 342/GP-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin Truyền thông, ISSN 2525-2216.
Tên tiếng Anh: VIETNAM SOIL SCIENCE

 

024 3821 0374