Home / Tin tức / THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG CÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG CÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đỗ Văn Nhạ1, Chu Mạnh Chiến2

[1] Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

[1] Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai.

Từ khóa: thực trạng, ảnh hưởng, đồn điền đổi thửa, sử dụng đất, đất nông nghiệp, Thanh Oai

 

Actual status on land consolidation and its effect on agricultural land use in Thanh Oai district, Ha Noi city

Do Van Nha, Chu Manh Chien

SUMMARY

Land consolidation together with new rural contruction planning has brought significant achievements in different places in Viet Nam. The research objectives are to assess the actual status on land consolidation from 2011 to 2014 the effect on agricultural land use in Thanh Oai district. The results indicate that after land consolidation the numbers of agricultural land parcel decreased remarkablely from 6,86 down to 2,71 land parcels per farm household. Cropping pattern of agricultural land use, area of land use type (LUT), number of agricultural farms have changed towards increase of area of cash land use types that is suitable for the urban need. Therefore, the land consolidation contributed significantly on the change of agricultural land use efficiency that is more suitable for urbanization.

Keywords: Land consolidation, Agricultural land use change, Land use efficency.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu

Ngày nhận bài: 14/7/2016

Ngày thông qua phản biện: 25/7/2016

Ngày duyệt đăng: 05/8/2016

024 3821 0374