Home / Tin tức / QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI BẢN TÁT, TÂN MINH, ĐÀ BẮC, HOÀ BÌNH

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NƯỚC Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI BẢN TÁT, TÂN MINH, ĐÀ BẮC, HOÀ BÌNH

Nguyễn Văn Dung1, Trần Đức Viên1

1Khoa Đất và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp I

Từ khoá: quản lý, sử dụng đất nước, miền núi, Bắc Việt Nam, Tát, Tân Minh, Đà Bắc, Hoà Bình

 

Summary

Water management in Vietnam’s northern mountainous region. A case study of Tat hamlet, Da Bac district, Hoa Binh province

Due to increased paddy area, production habit has been changed and new paddy rice varieties have gradually replaced local varieties. The food average per person quickly increases from 14kg/person to 242kg paddy/person. Because of poor water use and management, investment efficiency of Tio pipes quals the irrigation fees at lowland (from 5 to 12 kg of rice/sao/season).

024 3821 0374