Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Thế Trịnh1, Phan Thị Thanh Huyền2, Phạm Thị Thanh Mừng3

1 Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk Email: trinhkhcn@yahoo.com

2 Học viện Nông nghiệp việt Nam

3 Học viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

TÓM TẮT

Mục đích của bài báo này là nghiên cứu giá đất ở, xác định những nguyên nhân dẫn đến giá đất quy định có sự chênh lệch so với giá đất thị trường, từ đó làm cơ sở xác định giá đất ở trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Kết quả chỉ ra giá đất quy định trên địa bàn cao nhất là ở khu vực I (3,8 – 7 triệu đồng/m2 – vị trí 1), thấp nhất ở khu vực III (2,4 – 3,2 triệu đồng/m2 – vị trí 1). Giá đất ở thị trường có sự chênh lệch khá lớn so với giá đất quy định từ 2,28 đến 5,91 lần. Mức chênh lệch giữa giá thị trường trung bình và giá quy định cao nhất tại khu vực I từ 3,00 đến 5,91 lần. Ở khu vực II và khu vực III, mức độ chênh lệch này lần lượt là 2,33 – 5,56 và 2,28 – 3,91 lần. Giá đất có xu hướng giảm dần từ khu vực thuộc thị trấn tới các khu vực xa thị trấn Vân Đình và giảm dần từ vị trí 1 đến 4.

Từ khóa: Đất ở, giá đất quy định, giá đất thị trường, huyện Ứng Hòa.

 

Study on residental land price in Ung Hoa district, Hanoi city

Pham The Trinh1, Phan Thi Thanh Huyen2, Pham Thi Thanh Mung3

1 Dak Lak Department of Science and Technology

2 Vietnam National University of Agriculture

3 Master student of Vietnam National University of Agriculture

 

SUMMARY

Regulated Land prices in Ung Hoa district fluctuate from 2014 to 2015 and remain unchanged in the period of 2015 – 2018. The highest price of land in the area is in Region I (3.8 – 7 million VND/m2 – position 1), the lowest one in Region III (2.4 – 3.2 million VND/m2 – position 1). The land price in the market has a big difference compared to the regulated land price from 2.28 to 5.91 times. The difference between the average market price and the highest regulated price in Region I is from 3.00 to 5.91 times. In Region II and Region III, this difference is 2.33 – 5.56 and 2.28 – 3.91 times. Land prices tend to decrease from the area of the town to the areas away from Van Dinh town and gradually decrease from position 1 to position 4.

Keywords: Residential land, regulated land price, market land price, Ung Hoa district.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 05/9/2019

Ngày thông qua phản biện: 04/3/2020

Ngày duyệt đăng: 10/3/2020

024 3821 0374