Home / Tin tức / NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ TƯỚI NƯỚC TỚI HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG (PB, CD, HG) TRONG RAU CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ TƯỚI NƯỚC TỚI HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG (PB, CD, HG) TRONG RAU CẢI XANH (BRASSICA JUNCEA L.)

Cheang Hong, Nguyễn Đình Mạnh (trang 98-102)

Từ khoá:  ảnh hưởng, phân bón, tưới, hàm lượng, kim loại nặng, Pb, Cd, Hg, rau cải xanh, Brassica juncea L.)

 

Summary

The influence of fertilizers and irrigation water to heavy metals in the Chinese mustard plants

2 years study in green house was performed. Rate of NPK, compost fertilization showed a no significant increase of Pb, Cd concentration in vegetable, except cd, soil treated with urban compost cause plant Cd content increase significantly. Chinese mustard plants grown on soil irrigated by solution of Pb, Cd, Hg was strongly correlated with plant and soil metals contamination.

024 3821 0374