Home / Tin tức / MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC TÌM KIẾM BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC VẬT

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC TÌM KIẾM BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC VẬT

Trần Kông Tấu1, Đặng Thị An2, Đào Thị Khánh Hương3

1,3 Khoa Môi trường, ĐHKHTN, ĐHQGHN

2 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Phyto-remediation of Cd and Zn contaminated soils

 

024 3821 0374