Home / Tin tức / MÔ HÌNH TỔNG HỢP QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY NGUYÊN

MÔ HÌNH TỔNG HỢP QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG TÂY NGUYÊN

Nguyễn Tuấn Anh1, Bùi Thị Ngọc Dung1

[1]Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Email: buithingocdzung@yahoo.com.vn

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu đã đề xuất mô hình quản trị tổng hợp đất nông nghiệp được xây dựng gồm 3 cấp: huyện, xã và hộ với 4 nhóm cơ sở dữ liệu: 1. Phân hệ quản lý chung; 2. Phân hệ quản lý vùng trồng; 3. Phân hệ quản lý sản xuất và 4. Phân hệ quản lý về các chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc. Mô hình này kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (MPLIS) thông qua tầng xử lý trung gian. Các thông tin về địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chất lượng đất và thống kê, kiểm kê đất đai sẽ được quản lý và chia sẻ với hệ thống ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, hệ thống ứng dụng quản lý sản xuất nông nghiệp sẽ được chia sẻ thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản thông qua cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Ứng dụng mô hình quản trị tổng hợp để triển khai đối với mô hình đất trồng lúa trên diện tích 29ha với 132 hộ dân tham gia tại Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai và mô hình đất trồng cà phê trên diện tích 27,19 ha với 46 hộ dân tham gia tại thôn 8, xã EaKpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin của mô hình lúa và cà phê được đưa lên internet và có thể tra cứu bằng điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Từ khóa: mô hình, quản trị đất đai, đất nông nghiệp.

 

Integrated  model for agricultural land governance in the Central Highlands

Nguyen Tuan Anh1, Bui Thi Ngoc Dzung1
1National Institute of Agricultural Planning and Projection

SUMMARY

The research results have proposed an integrated model for agricultural land governance  including 3 levels: district, commune and household  with 4 groups of databases: 1. Common management module; 2. Sub-system for the management of growing areas; 3. Production management module and 4. Management module of the supply chain and traceability. This model connects to the national land database system (MPLIS) through the intermediate processing layer. Information on cadastral; land use plannings and plans; Soil quality and land statistics and inventories will be managed and shared with the agricultural production management application system. At the same time, the agricultural production management application system will be shared information for traceability of agricultural products through the national traceability portal. Applying the integrated management model to implement rice land model on an area of ​​29 hectares with 132 households participating in the agricultural cooperative Chu A Thai, Phu Thien district, Gia Lai province and image of coffee growing land on an area of ​​27.19 ha with 46 participating households in village 8, Ea Kpam commune, Cu M’gar district, Dak Lak province. Information on rice and coffee models is posted on the internet and can be accessed by smartphone and tablet.

Keywords: model, land governance, agricultural land.

Người phản biện: TS. Luyện Hữu Cử
Email: luyenhuucu@gmail.com

Ngày nhận bài: 03/02/2021

Ngày thông qua phản biện: 12/3/2021

Ngày duyệt đăng: 15/3/2021

024 3821 0374