Home / Tin tức / KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẤT TẠI KHU BẢO TỒN TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN TỈNH HẬU GIANG

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẤT TẠI KHU BẢO TỒN TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN TỈNH HẬU GIANG

Nguyễn Thanh Giao1 và Bùi Thị Bích Liên1

[1] Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, Email: ntgiao@ctu.edu.vn

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá chất lượng môi trường đất theo mùa tại Khu bảo tồn Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy pHH2O trong mùa mưa dao động từ 3,89 – 5,56 và mùa khô 3,61 – 4,68. Độ dẫn điện trung bình mùa mưa và mùa khô lần lượt là 16 – 227 và 19 – 139 μS/cm. Lân trung bình thấp vào mùa mưa và mùa khô lần lượt là 0,08% và 0,06%. Hàm lượng đạm ở cả hai mùa đều từ trung bình trở lên từ 0,18 – 0,20%. Hàm lượng chất hữu cơ vào mùa mưa trung bình là 4,26% (2,07 – 7,17%) và mùa khô 3,76% (1,37 – 8,95%), ở mức trung bình đến nghèo. Vào mùa khô hàm lượng kali là 0,17% trong khi mùa mưa là 0,22% cho thấy đất tại khu vực nghiên cứu rất nghèo kali. Hàm lượng sắt và nhôm lần lượt nằm trong khoảng 1,37 – 4,67% và 1,26 – 10,80%, mùa mưa cao hơn mùa khô. Hàm lượng sắt và nhôm có thể tác động đến sự sinh trưởng của cây cũng như các loại động thực vật thủy sinh. Tuy nhiên ở sinh cảnh đất lúa hàm lượng sắt và nhôm trao đổi vẫn còn trong mức an toàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông số hóa học phản ánh chất lượng đất tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân đều ở mức khá phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây, ngoại trừ pH và nhôm. Vì vậy, cần có những biện pháp quản lý nước, kỹ thuật canh tác sử dụng phù hợp đối với từng loại đất nhằm đạt được những hiệu quả về mặt kinh tế cũng như bảo tồn hệ động thực vật trên cạn và dưới nước ở nơi đây.

Từ khóa: chất hữu cơ, đạm tổng số, lân tổng số, sinh cảnh, Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân, Hậu Giang.

 

SUMMARY

Soil quality survey at the conservation area of Mua Xuan Agricultural Center
in Hau Giang province

Nguyen Thanh Giao1 and Bui Thi Bich Lien1

1College of Environment and Natural Resources, Can Tho University

This study was implemented to assess the quality of soil quality at the conservation area of Mua Xuan Agricultural Center, Hau Giang province. The results showed that pH ranged from 3.89 – 5.56 and 3.61 – 4.68 in the rainy and dry seasons, respectively. The electrical conductivity in the rainy and dry seasons were 16 – 227 and 19 – 139 μS/cm, respectively. The mean total phosphorus in rainy and dry seasons were 0.08% and 0.06%, respectively. The total nitrogen in both seasons was from 0.18 – 0.20%. The content of organic matter in the rainy season averaged at 4.26% (2.07 – 7.17%) and the dry season at 3.76% (1.37 – 8.95%), from poor to medium level. In the dry season, the potassium content was 0.17% while the rainy season was 0.22%, showing that the soil in the study area was very poor in potassium. The iron and aluminum concentrations were in the range of 1.37 – 4.67% and 1.26 – 10.80%, respectively, with the rainy season being higher than the dry season. Iron and aluminum concentrations could affect the growth of higher plants as well as aquatic plants and animals. However, in the rice habitat, the Exchangeable iron and aluminum content were still at a safe level. The study results showed that the chemical parameters reflecting soil quality at Mua Xuan Agricultural Center were relatively suitable for plant growth and development, except for pH and aluminum. Therefore, it is necessary to have water management measures and appropriate farming techniques for each soil type to achieve economic efficiency as well as to conserve terrestrial and aquatic flora and fauna in this place.

Keywords: organic matters, total nitrogen, total phosphorus, habitat, Mua Xuan Agricultural Center, Hau Giang.

 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Thái Bạt

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

Ngày nhận bài: 17/8/2020

Ngày thông qua phản biện: 26/5/2021

Ngày duyệt đăng: 27/5/2021

024 3821 0374