Home / Tin tức / HÀM LƯỢNG CHẤT ĐỘC NGUY HIỂM HG (II), TỔNG SỐ CLORUA HỮU CƠ (AOX) TRONG NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC TƯỚI VÙNG PHÚ NHAM, PHONG CHÂU, PHÚ THỌ

HÀM LƯỢNG CHẤT ĐỘC NGUY HIỂM HG (II), TỔNG SỐ CLORUA HỮU CƠ (AOX) TRONG NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC TƯỚI VÙNG PHÚ NHAM, PHONG CHÂU, PHÚ THỌ

Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Đình Mạnh (trang 129-132)

Từ khoá:  hàm lượng, chất độc, Hg (II), clorua hữu cơ, AOX, nước thải, nước tưới, Phú Nham, Phú Thọ

 

Summary

Content of hazardous compound (Hg, AOX) in wastewater and surface water used in agriculture of Phu Nham, Phong Chau, Phu Tho province

4 samples controlled just contaminated on Hg (II) and AOX but only lightly. Need to bring out some monitoring hazardous (Hg (II), AOX) not only for wastewater but also for soils.

024 3821 0374