Home / Tin tức / GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

Phan Chí Nguyện1*, Lưu Văn Dũng2 , Nguyễn Hoàng Minh2 , Phạm Thanh Vũ1

1 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

2Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

*Email: pcnguyen132@gmail.com

TÓM TẮT

Bài viết này nhằm xác định được các yếu tố tác động làm cơ sở đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn. Nghiên cứu đã thu thập các số liệu thứ cấp, tổ chức một cuộc đánh giá nhanh nông thôn với sự tham gia của nhà quản lý nông nghiệp và phỏng vấn 120 người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để xác định các yếu tố và mức độ tác động đến mô hình canh tác bởi phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Kết quả đã xác định bốn nhóm yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến các mô hình canh tác nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn. Trong đó các yếu tố về đất, nước, lợi nhuận, thị trường tiêu thụ, chi phí đầu tư, tập quán canh tác, giải quyết việc làm, phù hợp quy hoạch, chính sách hỗ trợ, phèn hóa và gia tăng dịch bệnh là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng cao đến sản xuất nông nghiệp của huyện. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được một số giải pháp về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Từ khóa: hiệu quả sử dụng đất, mô hình canh tác, yếu tố ảnh hưởng, huyện Trà Ôn.

 

Solutions to improve efficiency of agricultural land use in Tra On district, Vinh Long province

Phan Chi Nguyen1, Luu Van Dung2, Nguyen Hoang Minh2, Pham Thanh Vu1

1College of Environment and Natural Resource, Can Tho University

2Branch of the Land Registration Office in Tra On district, Vinh Long province

SUMMARY

This article aimed to identify the impact factors based on the proposed solutions to improve the efficiency of agricultural land use in Tra On district. The study collected secondary data, organized a rural rapid assessment with the attend of agricultural managers, and interviewed 120 farmers to identify factors and its level impact on land use types by multi – criteria evaluation method. Results of research have identified four groups factors include nature condition, economy, society and environment affecting agricultural production in Tra On district. In which, factors such as land, water, profits, consumption markets, investment costs, farming practices, job creation, suitability of planning, support policies, alumification and disease increase were factors that have a high influence on agricultural production of the district. Research has also proposed a number of natural, economic, social and environmental solutions to improve the efficiency of agricultural land use in Tra On district.

Keywords: land use efficiency, land use type, influencing factors, Tra On district.

 

Người phản biện: PGS.TS. Vũ Năng Dũng

Email: vunangdung15@gmail.com

Ngày nhận bài: 19/10/2020

Ngày thông qua phản biện: 20/11/2020

Ngày duyệt đăng: 20/11/2020

024 3821 0374