Home / Tin tức / ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DÂN TỘC TẠI HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DÂN TỘC TẠI HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN

Nguyễn Văn Bình1, Nguyễn Tiến Nhật1, Nguyễn Đình Tiến1, Nguyễn Thúy Cường2

[1]Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2Trường Đại học Tây Nguyên.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích về khả năng tiếp cận Luật Đất đai giữa dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số tại 5 xã, 1 thị trấn của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Nghiên cứu cho thấy trên địa bàn nghiên cứu có 6 dân tộc đang sinh sống là dân tộc Kinh, Êđê, Tày, Nùng, Dao, Bana. Trong đó, dân tộc Kinh và Êđê chiếm đa số. Khả năng tiếp cận Luật Đất đai của người Kinh là cao hơn với 74,3% so với 47,8% của DTTS là đa số người dân tự tìm hiểu luật thông qua nghe đọc trên truyền hình, sách báo và được người thân truyền đạt lại. Khả năng tiếp cận Luật Đất đai là không đồng đều giữa các nhóm tuổi, trình độ học vấn; những người ở độ tuổi dưới 40 tuổi có khả năng tiếp cận cao hơn độ tuổi từ 40 trở lên. Từ kết quả trên, nghiên cứu đã xác định được một số nguyên nhân liên quan đến chính sách của Nhà nước, địa phương và của người dân ảnh hưởng đến việc tiếp cận luật đất đai giữa DTTS và dân tộc Kinh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận luật đất đai của DTTS và dân tộc Kinh.

Từ khóa: Luật Đất đai, dân tộc thiểu số, dân tộc Kinh, huyện Sông Hinh.

 

Assessment of the ethnic land law accessibility in Song Hinh district, Phu Yen province

Nguyen Van Binh1, Nguyen Tien Nhat1, Nguyen Dinh Tien1, Nguyen Thuy Cuong2

1University of Agriculture and Forestry, Hue University
2Tay Nguyen University

SUMMARY

The objective of study is to analyze the accessibility of land law between the Kinh and ethnic minorities in 5 communes and 1 town in Song Hinh district. Through the analysis of documents, data and questionnaires collected, it shows that there are 6 ethnic groups living in the study area: Kinh, Ede, Tay, Nung, Dao, Bana. In which, the Kinh and Ede people make up the majority. Based on the results of data analysis, Kinh people have higher access to land law with 74.3%, while that of ethnic minorities is 47.8%. The majority of people learned the law by themselves through watching on television, listening books and newspapers and being passed on to by relatives. In addition, research also shows that the ability to access land law is uneven among age groups and education levels. Reachability is higher for those under 40 years of age than those aged 40 and over. From the above results, the study has identified a number of reasons relating to the policies of the State, localities and people affecting the access to land law between ethnic minorities and the Kinh people, thereby proposing solutions to improve the ability of ethnic minorities and Kinh to access to land law.

Keywords: land laws, ethnic minority, Kinh, Song Hinh district.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng
Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 23/6/2020

Ngày thông qua phản biện: 25/02/2021

Ngày duyệt đăng: 11/3/2021

024 3821 0374