Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ HỢP PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN LẠC THU ĐÔNG TẠI THÁI NGUYÊN

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ HỢP PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN LẠC THU ĐÔNG TẠI THÁI NGUYÊN

Dư Ngọc Thành*, Nguyễn Ngọc Nông*

*Khoa Tài nguyên & Môi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Từ khoá: ảnh hưởng, phân bón, sinh trưởng, phát triển, lạc, Thái Nguyên

 

Summary

Effect of fertilizers treatments on growth and yield of groundnut L14 variety in autumn-winter season in Thai Nguyen province Vietnam

Research of the effect of fertilizers on groundnut L14 variety. Study was replicated 3 times with 6 fertilizers treatments: T1 = 8 tons muck (M) – control treatment; T2 = T1 + 90P2O5, T3 = T2 + 500 lime, T4 = T3 + 30N, T5 = T4 + 60K2O, T6 = T5 + (Bo, Mo, Mn, Zn, Cu). Results: fertilizer treatments not affected on high stem, branches, leaves, area leaf index of groundnut. The T2, T3, T4, T5, T6 treatments were dry of pod yields were 23, 70-29,10 quitas/ha, increased 3.60-9.00 quitas/ha in pod yield compared to T1. Difference about dry of pod yields between T2, T3, T4, T5, T6 treatments and T1 are declared highly significant.

024 3821 0374