Home / Tin tức / ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN GIẢM PHÂN ĐẠM KẾT HỢP BIOCHAR ĐẾN TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA – TÔM TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN GIẢM PHÂN ĐẠM KẾT HỢP BIOCHAR ĐẾN TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRONG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA – TÔM TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

Vũ Văn Long1*, Tống Ngọc Nhanh1, Từ Thị Tiền1, Hồ Văn Tài1, Nguyễn Phan Sang1, Nguyễn Thanh Toàn1, Lê Thị Tuyết Mai2

1 Khoa Tài nguyên – Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang * Email: vvlong@vnkgu.edu.vn

2 Công ty TNHH Một thành viên Mai Anh, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi của tính chất đất, sự sinh trưởng và năng suất lúa trong điều kiện bón giảm 50 kg N/ha và bón biochar trên nhóm đất nhiễm mặn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Sáu nghiệm thức bao gồm: chỉ bón 50 kg N/ha không bón biochar (N50B0), bón 50 kg N/ha + 5 tấn biochar/ha (N50B5), bón 50 kg N/ha + 10 tấn biochar/ha (N50B10), bón 100 kg N/ha và không bón biochar (N100B0), bón 100 kg N/ha + 5 tấn biochar/ha (N100B5) và bón 100 kg N/ha + 10 tấn biochar/ha (N100B10). Kết quả nghiên cứu cho thấy áp dụng bón biochar trong một vụ canh tác lúa chưa làm thay đổi có ý nghĩa pH đất, EC đất, chất hữu cơ, đạm hữu dụng (NH4 + -N) và khả năng trao đổi cation trong đất. Tuy nhiên, hàm lượng lân hữu dụng và kali trao đổi tại các nghiệm thức bón biochar cao khác biệt ý nghĩa so với nghiệm thức chỉ bón 100 kg N/ha (N100B0). Nghiên cứu đã chứng minh được bón 50 kg N/ha kết hợp bón biochar 5 – 10 tấn/ha có thể duy trì được sự sinh trưởng và năng suất của cây lúa so với bón phân theo nông dân.

Từ khóa: biochar, đạm, đất mặn, lúa – tôm, năng suất lúa, tính chất đất.

 

SUMMARY

Effects of nitrogen fertilizer combineb biochar on soil properties and yield in the rice-SHrIMP model in An Bien district, Kien Giang province

Vu Van Long1, Tong Ngoc Nhanh1, Tu Thi Tien1, Ho Van Tai1, Nguyen Phan Sang1, Nguyen Thanh Toan1, Le Thi Tuyet Mai2

1 Faculty of Resources and Environment, Kien Giang University

2 Mai Anh Company, Cao Lanh City, Dong Thap Province

 

This study aimed to evaluate the change in soil chemical properties, the growth and grain yield under reduced 50 kg nitrogen (N)/ha combine with biochar conditions in the saline soil in An Bien district, Kien Giang province. The experiment was conducted in randomized complete block design with three replicates. Six experimental treatments were: 50 kg N/ha and no biochar (N50B0), 50 kg N/ha + 5 tons biochar/ha (N50B5), 50 kg N/ha + 10 tons biochar/ha (N50B10), 100 kg N/ha and no biochar as the control (N100B0), 100 kg N/ha + 5 tons biochar/ha (N100B5), and 100 kg N/ha + 10 tons biochar/ha (N100B10). The results showed that the application biochar in one rice crop did not significant affect soil pH, EC, soil organic matter, available N (NH4 + -N), and the cation exchange capacity. However, the available soil phosphorus and exchange potassium in the treatments received biochar significantly higher than the control treatment which applied chemical fertilizer only (N100B0). This study demonstrated that the combination of 50 kg N/ha with 5-10 tons biochar/ha could maintain the growth and grain yield compared with the farmer’s practice.

Keywords: biochar, nitrogen, rice-shrimp, rice yield, saline soil, soil property.

 

Người phản biện: Đỗ Minh Nhựt

Email: dominhnhut63@gmail.com

Ngày nhận bài: 09/7/2021

Ngày thông qua phản biện: 24/8/2021

Ngày duyệt đăng: 06/9/2021

024 3821 0374