Khóa học trực tuyến “Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam” miễn phí truy cập dành cho mọi đối tượng học viên

05/10/2121

Trong khuôn khổ dự án “Thực hành sử dụng dữ liệu trong hệ thống đăng ký các khu vực bị ô nhiễm – thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh (CapaViet2)”, Viện Độc lập Các vấn đề về Môi trường-UfU, Berlin thay mặt cho Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân …

Số 64 – 2021

24/09/2121

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 64/2021 CONTENT   PHẦN THỨ NHẤT: DINH DƯỠNG ĐẤT VÀ PHÂN BÓN Part I: Soil Nutrition and Fertilizers   Hiệu quả của bón biochar vỏ trấu và kali humate đến cải thiện dưỡng chất N, P, K trong đất, sinh trưởng và năng suất cà chua bi …

THÔNG BÁO HỘI THẢO

10/09/2020

Announcement of ACRS2020 The 41st Asian Conference on Remote Sensing 9-11 November, 2020 Deqing City, China (Planning 2021 in Cantho, Vietnam)  

THÔNG BÁO HỘI THẢO “THOÁI HÓA ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

THÔNG BÁO HỘI THẢO “THOÁI HÓA ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” ngày 11/12/2020. Thông tin về hội thảo Khoa học Đất và Quản lý Đất đai 2020 được tổ chức vào ngày 11 tháng …

Số 6 – 1996

05/09/2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẤT SỐ 6/1996        1. Kiến nghị của Hội thảo “Chiến lược phân bón với đặc điểm đất Việt Nam” Recommendation of the workshop on fertilizer strategy relating to soils’ characteristics of Vietnam (Trang 2)   2. Một số vấn đề về định hướng phát triển nông nghiệp 1996-2000 …

024 3821 0374