QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM: TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT (1979-1992)

10/09/2020

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM: TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT (1979-1992) Ts. Nguyễn Đình Bồng Theo Nghị quyết số 548 NQ-QH ngày 24/5/1979 của UBTVQH, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị Định số 44-CP ngày 9/11/1979 về việc thành lập Tổng cục Quản lý Ruộng đất trực thuộc Hội đồng Bộ …

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1955-1975

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1955-1975 TS. Nguyễn Đình Bồng Ngày 7/5/1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam. 20/7/1954 Hiệp định Gioneve về Đông Dương được ký kết. Việt Nam tạm chia làm 2 miền lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới; …

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỜI KỲ PHÁP THUỘC (1858-1945)

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỜI KỲ PHÁP THUỘC (1858-1945) Ts Nguyễn Đình Bồng   1858-1883: Quá trình xâm lược Việt Nam. 1858 Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng. 1859 Pháp đánh chiếm Gia Định. 1862 Hiệp ước nhượng 3 tỉnh Đông Nam. 1867 Pháp chiếm ba tỉnh phía Tây Nam. 1873 Pháp …

024 3821 0374