Home / Tin tức / XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN

Phan Văn Khuê 1, Đào Châu Thu 2, Nguyễn Văn Dung 1

1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2 Hội Khoa học Đất Việt Nam.

TÓM TẮT

Cơ sở dữ liệu (CSDL) chất lượng đất (CLĐ) là một phân hệ quan trọng trong hệ thống CSDL đất đai để quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng và giá trị kinh tế nguồn tài nguyên đất đai nói chung và ở cấp huyện nói riêng. Hiện nay công tác quản lý dữ liệu đất đai tại các địa phương phần lớn chưa đồng bộ, các thông tin đất đai chủ yếu là dữ liệu địa chính, thông tin về CLĐ chưa được đưa vào HTTT đất đai nên hiệu quả khai thác thấp, hạn chế khả năng hỗ trợ ra quyết định về QLSD hiệu quả. Nghiên cứu này đã xây dựng được CSDL – CLĐ với các lớp thông tin về đất, địa hình, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, hiệu quả sử dụng đất… từ việc chuẩn hóa các nguồn tư liệu hiện có kết hợp với công tác điều tra bổ sung. CSDL – CLĐ được tích hợp với CSDL đất đai hiện có và được quản lý trên hệ thống bằng phần mềm ArcGIS, thuận tiện cho việc cập nhật, khai thác và chia sẻ thông tin đất đai, phù hợp với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin của huyện. Thông qua hệ thống, yêu cầu tra cứu thông tin đất đai của thửa đất hoặc khoanh đất được cung cấp một cách nhanh chóng, đơn giản trên mạng WebGIS.

Từ khóa: CSDL, chất lượng đất, hệ thống thông tin đất đai

 

Establishing soil quality database in land information system of district level

Phan Van Khue1, Dao Chau Thu2, Nguyen Van Dung1

1 Vietnam National University of Agriculture

2 Vietnam Society of Soil Science

SUMMARY

Soil quality database is an important subsystem in land database to manage land resources tightly in general, at district level in particular, in term of quantity, quality and economic value. Nowadays, the land database management of localities is not synchronous. The main land information is cadastral data, information on soil quality is used in a dispersed manner, not yet included the database of land information system, so the land information exploitation is not effective, limits the ability to support decision making on the effective land management and use of the local. This research has developed a soil quality database with soil information, topography, water regime, soil fertility, land use efficiency layers… from the standardization of existing data sources, with additional investigation work. The soil quality database is integrated with the existing land database and managed on the system by ArcGIS software, facilitating the updating, exploitation and sharing of land information in accordance with the district’s information technology infrastructure. Through the system, inquiries for information of land plots is provided quickly, simply on WebGIS.

Keywords: Database, soil quality, land information system.

 

Người phản biện: TS. Phạm Quang Khánh

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: phamquangkhanh47@gmail.com

Ngày nhận bài: 23/12/2019

Ngày thông qua phản biện: 24/5/2020

Ngày duyệt đăng: 08/6/2020

024 3821 0374