Home / Tin tức / ƯỚC TÍNH NHANH SINH KHỐI TRÊN BỀ MẶT TÁN RỪNG VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM

ƯỚC TÍNH NHANH SINH KHỐI TRÊN BỀ MẶT TÁN RỪNG VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM

ƯỚC TÍNH NHANH SINH KHỐI TRÊN BỀ MẶT TÁN RỪNG VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM

Nguyễn Đức Thuận, Trần Quốc Vinh

Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Email: nguyenducthuan@vnua.edu.vn

TÓM TẮT

Đây là kết quả nghiên cứu bước đầu nhằm ước tính nhanh sinh khối trên bề mặt tán rừng Vườn Quốc gia Ba Vì bằng công nghệ viễn thám thông qua mối quan hệ của chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) với chỉ số diện tích lá (LAI) và hệ số hiệu suất quang hợp (FAPAR) được phân tích từ dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2A. Quá trình thực nghiệm cho thấy Vườn Quốc gia Ba Vì có diện tích ước tính sinh khối thông qua chỉ số LAI và hệ số FAPAR lần lượt như sau: sinh khối rất thấp là 1,38% và 1,5%, sinh khối thấp là 3,48% và 3,01%, sinh khối trung bình là 33,4% và 45,76%, sinh khối cao là 61,74% và 49,73% trên tổng diện tích. Qua đó thấy rằng khi tích bề mặt lá tăng lên thì phần năng lượng được hấp thụ bởi hoạt động quang hợp cũng tăng theo, nên chỉ số LAI và hệ số FAPAR có mối quan hệ chặt chẽ với chỉ số NDVI và chỉ số NDVI có một vai trò rất quan trọng trong ước tính nhanh sinh khối trên bề mặt tán rừng.

Từ khóa: Sinh khối, FAPAR, NDVI, LAI, viễn thám.

 

Fast estimating the biomass of the forest canopy in Ba Vi National Park using remote sensing technology

Nguyen Duc Thuan, Tran Quoc Vinh

Faculty of Land Management, Vietnam National University of Agriculture

SUMMARY

This is the initial research result of estimating the biomass of the forest canopy in Ba Vi National Park using remote sensing technology through the relationship of Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) with Leaf Area Index (LAI) and Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiati (FAPAR) which were analyzed from Sentinel-2A satellite image data. The experimental process shows that Ba Vi National Park has an estimated biomass area through LAI Index and FAPAR Radiati as the following: very low biomass is 1,38% and 1,5%, low biomass is 3,48% and 3,01%, medium biomass is 33,4% and 45,76%, high biomass is 61,74% and 49,73% of the total area. Thereby, it shows that the leaf surface area increased, the portion of energy absorbed by photosynthesis will be increased, so LAI Index and FAPAR Radiati has close relationship with NDVI Index and NDVI Index and plays an important role in biomass estimation on the forest canopy.

Keywords: Biomass, FAPAR, NDVI, LAI, Remote sensing.

 

Người phản biện: PGS.TS. Đào Châu Thu

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: chauthu_9lvh@yahoo.co.uk

Ngày nhận bài: 06/9/2019

Ngày thông qua phản biện: 01/6/2020

Ngày duyệt đăng: 04/6/2020

024 3821 0374