Home / Tin tức / ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU 2011-2015, PHỤC VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU 2011-2015, PHỤC VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU 2011-2015, PHỤC VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Trịnh Xuân Huy, Khương Mạnh Hà

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích ứng dụng phần mềm ArcGIS chuẩn hóa, biên tập, chồng xếp bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 và phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Quá trình thực nghiệm tại 02 xã Hoàng Ninh và Hồng Thái cho thấy nguyên nhân dẫn đến chênh lệch về diện tích giữa phương án quy hoạch đã được duyệt và hiện trạng sử dụng đất là do chuyển mục đích sử dụng đất, những quy định mới trong thực hiện kiểm kê, nguồn số liệu kiểm kê, phần mềm thực hiện kiểm kê. Xác định chính xác kết quả chênh lệch là căn cứ quan trọng phục vụ điều chỉnh định hướng sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.

Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý, phần mềm ArcGIS, quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất.

 

Application of arcgis software to evaluate the implementation of land use planning in the period of 2010 – 2015 and orientations towards 2020 in Viet Yen district, Bac Giang province

Trinh Xuan Huy, Khuong Manh Ha

Bac Giang Agriculture and Forestry University

SUMMARY

The research aims at applying ArcGIS software in standardizing, editing, overlaping the 2015 current land use planning map and the coming 2020 land use planning map to evaluate the implementation of the 2011-2015 land use first plan and to serve adjusting the 2020 land use planning. Studying in Hoang Ninh commune and Hong Thai commune indicated that the diference in area between the approved planning and current land use is due to the change of land use purpose, new rules in inventory, inventory data sources, inventory softwares. Precise determining of the difference is an important basis in ajustifying land use planning toward 2020 in this district, suitable to current land use.

Keywords: ArcGIS software, Geographic Information System, land use planning.

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Đình Bồng

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: ndbong1947@gmail.com

Ngày nhận bài: 04/3/2019

Ngày thông qua phản biện: 25/5/2020

Ngày duyệt đăng: 10/6/2020

024 3821 0374