Home / Tin tức / ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG XÂM NHẬP MẶN ĐẾN THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG XÂM NHẬP MẶN ĐẾN THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG XÂM NHẬP MẶN ĐẾN THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE

Lê Ngọc Lãm

Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Email: lengoclam@hcmuaf.edu.vn

TÓM TẮT

Xâm nhập mặn (XNM), một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đối với tỉnh Bến Tre hiện nay. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của XNM đến thay đổi sử dụng đất cần có các tiêu chí đánh giá cụ thể. Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá ảnh hưởng của XNM đến thay đổi sử dụng đất theo tiêu chí cường độ mặn thông qua giá trị độ dẫn điện (Electrical Conduction – EC) và khả năng biến động độ mặn giai đoạn 2009 – 2019 các huyện ven biển thuộc tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến động độ mặn tỷ lệ thuận với thay đổi sử dụng đất nghĩa là biến động độ mặn càng cao thì xác suất thay đổi sử dụng đất càng cao và ngược lại. Một kết quả khác là cường độ mặn (theo giá trị EC) tỷ lệ nghịch với xác suất thay đổi sử dụng đất, nghĩa là những khu vực độ mặn càng thấp thì xác suất xảy ra thay đổi sử dụng đất càng cao và ngược lại.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, độ dẫn điện (EC), thay đổi sử dụng đất, xâm nhập mặn.

 

ASSESSING SALINE INSTRUSION ON LAND USE CHANGE IN COASTAL DISTRICTS OF BEN TRE PROVINCE USING REMOTE SENSING AND GIS

Le Ngoc Lam

Faculty of Land Management and Real Estate Nong Lam University, Ho Chi Minh City (NLU)

SUMMARY

Saline intrusion, one of the effects of climate change is the most serious factor affecting Ben Tre province. Evaluation and quantification of how the impact on each land use type requires specific evaluation criteria. The paper introduces the method of assessing the impact of saline intrusion on land use change in Ben Tre province in the period of 2009-2019 in two aspects of electrical conductivity (EC) and salinity change. The first result shows that salinity change is directly proportional to land use change, the higher the salinity change, the higher the probability of land use change and vice versa. The second result shows that the EC value is inversely proportional to the probability of land use change. That is, the areas with lower salinity (EC) value have the higher probability of land use change and vice versa.

Keywords: Climate change, electrical conductivity (EC), land use change, saline instrusion.

 

Người phản biện: TS. Phạm Quang Khánh

Cơ quan làm việc: Hội Khoa học Đất Việt Nam, Email: phamquangkhanh47@gmail.com

Ngày nhận bài: 04/6/2020

Ngày thông qua phản biện: 10/6/2020

Ngày duyệt đăng: 12/6/2020

024 3821 0374